اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست معارف شهر کابل 1
وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست معارف شهر کابل را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد. برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج ...
Apr 24, 2017 May 08, 2016
ریاست معارف شهر کابل
وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست معارف شهر کابل را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد. برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج ...
May 24, 2016 -