اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست خدمات؛ محافظت و مصئونیت - بست رتبه دوم
وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست خدمات محافظت و مصئونیت را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد. شمارۀاعلان...
Mar 17, 2018 Mar 26, 2018
رئیس تربیت بدنی و صحت مکاتب - بست رتبه دوم
وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد. عنوان وظیفه: ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب...
Feb 26, 2018 Mar 07, 2018
رئیس شھادتنامھ ھا، تصدیق دھی و اعتبار بخشی - بست رتبھ دوم
وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست نتایج و شهادتنامه ها را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد. عنوان وظیفه: رئیس شهادتنامه‌ها، تصدیق دهی و اعتباربخشی...
Feb 26, 2018 Mar 07, 2018
بست رتبه دم - ریاست تکنالوژی معلوماتی
وزارت معارف مصمم است بمنظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی معلوماتی را از طریق برنامه CBR به اعلان بسپارد. برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج تاریخ اعلان بست : عنوان...
Feb 20, 2018 Mar 01, 2018
رئیس معارف ولایتی - بست رتبه دوم
وزارت معارف مصمم است بمنظور سپردن کار به اهل کار بست های رتبه دوم ریاست های معارف ولایات بغلان، بلخ، فاریاب، غور،جوزجان، قندهار، کندز،لوگر، نیمروز، ارزگان، پروان ، سرپل و پکتیکا را از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) به اعلان...
Feb 14, 2018 Feb 23, 2018