داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و خریداری قرطاسیه باب غیر مطبوع ضرورت شعبات مرکز و مکاتب معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکي
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و خریداری قرطاسیه باب غیر مطبوع ضرورت شعبات مرکز و مکاتب معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکي ). اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت...
Jun 12, 2018 Jun 30, 2018
پروژه تهیه و چاپ 1.9 میلیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل (11) لات ضرورت معینیت تعلیمات اسلامی
اداره تدارکات ملی NPA به نماینده گی از {وزارت محترم معارف} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {پروژه تهیه و چاپ 1.9 میلیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل (11) لات ضرورت معینیت تعلیمات اسلامی دارای...
Jun 03, 2018 Jun 30, 2018
طبع مجله عرفان ماهوار و نشریه 15 روزه معارف ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وچاپ تعداد ) 60000 (جلد مجله عرفان وبه تعداد ) 120000 (تیراژ نشریه معارف ضرورت ریاست محترم آگاهی وروابط عامه، وزارت معارف، کابل افغانستان اشتراک نموده و نقل...
Apr 18, 2018 Apr 29, 2018
تهیه و خریداری مقدار 65000 لیتر تیل دیزل و به مقدار 23000 لیتر تیل پطرول ضرورت آمریت خدمات، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، تهیه و خریداری مقدار 65000 لیتر تیل دیزل و به مقدار 23000 لیتر تیل پطرول ضرورت آمریت خدمات، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی . اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا...
Apr 09, 2018 Apr 29, 2018
اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی مربوط ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-328/96 اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-135/96 اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی...
Sep 24, 2017 Sep 30, 2017
اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-115/96 اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-115/96 اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 8+2 صنفی دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب جاکه و علیا پیشی ولسوالی مالستان ولایت غزنی
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-111/96 اعمار تعمیر 8+2 صنفی دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب جاکه و علیا پیشی ولسوالی...
Sep 24, 2017 Sep 30, 2017
اعمار 2+6 صنفی دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب متوسط بلغلی مربوط ولسوالی روی دو اب ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-110/96 اعمار 2+6 صنفی دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب متوسط بلغلی مربوط ولسوالی...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
صفحه 1 از 43