داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه وچاپ تعداد 30311 جلد کتب درسی به زبان های دری وپشتو ضرورت معینیت سواد آموزی وزارت معارف, کابل, افغانستان.
برای معلومات مزید سند نرخدهی را از اینجا دانلود نماید .
Sep 27, 2017 Oct 22, 2017
اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی مربوط ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-328/96 اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-135/96 اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی...
Sep 24, 2017 Sep 30, 2017
اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-115/96 اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-115/96 اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن ،دیوار احاطه معه دروازه،5 غرفه مبرز،وکثافت دانی برای مکتب تیوه تاش مربوط ولسوالی دره صوف...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 8+2 صنفی دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب جاکه و علیا پیشی ولسوالی مالستان ولایت غزنی
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-111/96 اعمار تعمیر 8+2 صنفی دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب جاکه و علیا پیشی ولسوالی...
Sep 24, 2017 Sep 30, 2017
اعمار 2+6 صنفی دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب متوسط بلغلی مربوط ولسوالی روی دو اب ولایت سمنگان
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-110/96 اعمار 2+6 صنفی دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب متوسط بلغلی مربوط ولسوالی...
Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
اعمار تعمیر 8+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه اب اشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه ناوه پشی مربوط ولسوالی مالستان ولایت غزنی
فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف MOE/W-109/96 اعمار تعمیر 8+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه اب اشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه ناوه پشی مربوط ولسوالی...
Sep 24, 2017 Sep 30, 2017
اعمار تعمیر 14+2 صنفی ، 10 غرفه مبرز کثافت دانی برای مکتب نسوان میر آداینه ولسوالی مالستان ولایت غزنی

فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی

Sep 24, 2017 Oct 02, 2017
تهیه و تدارک سه قلم جنس تکنالوژی ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی
برای معلومات مزید سند نرخدهی را از اینجا دانلود نماید .
Nov 09, 2016 Nov 16, 2016
صفحه 1 از 43