داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و خریداری به مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس، وزارت معارف
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری به مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس، وزارت معارف، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در...
Oct 15, 2018 Oct 31, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 4 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول274.5 متر مع دروازه، 8 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مدرسه قاسمیه مربوط ولسوالی چمتال ولایت بلخ
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه اعمار تعمیر 4 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول274.5 متر مع دروازه، 8 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مدرسه قاسمیه مربوط ولسوالی چمتال ولایت بلخ،...
Oct 09, 2018 Oct 27, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری به مقدار 120,000لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-047/97 وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری به مقدار 120,000لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات ، اشتراک نموده و نقل...
Oct 03, 2018 Oct 22, 2018
اعلان داوطلبی تهیه وخریداری 16 قلم مواد ممد درسی فلزکاری برویت جدول منضمه ضرورت ورکشاپ های تولیدی ریاست مرکز ساینس
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 16 قلم مواد ممد درسی ضرورت ورکشاپ های تولیدی ریاست عمومی مرکز ساینس وتکنالوژی تعلیمی بابت سال 1397 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا...
Oct 01, 2018 Oct 21, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر دسکتاپ، 10 پایه پرنتر و 10 پایه ذخیره برق ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت معارف،
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر دسکتاپ، 10 پایه پرنتر و 10 پایه ذخیره برق ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت معارف، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را...
Sep 29, 2018 Oct 16, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری 10 قلم مواد ممد درسی ضرورت ورکشاپ های تولیدی ریاست عمومی مرکز ساینس وتکنالوژی تعلیمی
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 10 قلم مواد ممد درسی ضرورت ورکشاپ های تولیدی ریاست عمومی مرکز ساینس وتکنالوژی تعلیمی بابت سال 1397 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا...
Sep 29, 2018 Oct 20, 2018
اعلان داوطلبی سه پروژه مربوط ریاست عمومی تربیه معلم سید جمال الدین در کابل
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سه پروژه ریاست عمومی تربیه معلم شهر کابل شامل سه بخش بخش اول: اعمار یک باب تحویل دار خانه ریاست عمومی تربیه معلم.بخش دوم: اعمار و کندن کاری ذخیره تیل به طول 6 متر ، عرض 4...
Sep 25, 2018 Oct 10, 2018
اعلان داوطلبی پروژه اعمار تعمیر مکتب نمونه یی در ولایت کابل شماره تشخیصیه : NPA/MOE/97/W-2023/NCB
اداره تدارکات ملی NPAبه نماینده گی از وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، پروژه اعمار تعمیر نمونه یی سه منزله ، لیله 284 نفری، مسجد شریف، میدان والیبال، میدان باسکیتبال، میدان فوتبال ،ذخیره آب، دو حلقه چاه آب...
Sep 25, 2018 Oct 20, 2018
اعلان داوطلبی پروژه اعمار تعمیر مکتب نمونه یی در ولایت کندهار نمبر تشخیصیه : NPA/MOE/97/W-2026/NCB
اداره تدارکات ملی NPAبه نماینده گی از وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، پروژه اعمار تعمیر مکتب نمونه یی سه منزله، دیوار احاطه به طول 795.5 متر معه دروازه، لیله 284 نفری، مسجد شریف، میدان والیبال،میدان...
Sep 25, 2018 Oct 15, 2018
اعلان داوطلبی پروژه اعمار تعمیر مکتب نمونه یی ولایت ننگرهار شماره تشخیصیه: NPA/MOE/97/W-2022/NCB
اداره تدارکات ملی NPAبه نماینده گی از وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، پروژه اعمار تعمیر نمونه بی سه منزله، دیوار احاطه بطول 1028.5 متر معه دروازه،7 عدد چاه سپتیک، دو عدد چاه آب آشامیدنی به عمق 100 متر،...
Sep 25, 2018 Oct 21, 2018
صفحه 1 از 47