داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و خریداری 18 قلم لوازم ورزشی مورد نیاز ریاست تربیت بدنی، وزارت معارف
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-102/97 وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 18 قلم لوازم ورزشی مورد نیاز ریاست تربیت بدنی، وزارت معارف، کابل، افغانستان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در...
Jul 22, 2018 Aug 11, 2018
داوطلبی اعمار تعمیر 8+2 صنفی با ملحقات آن، ذخیره آب عمق 1.6 متر مکعب و کثافت دانی برای مکتب خواجه توکل مربوط مرکز ولایت بادغیس
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-072/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 8+2 صنفی با ملحقات آن، ذخیره آب عمق 1.6 متر مکعب و کثافت دانی برای مکتب خواجه توکل مربوط مرکز ولایت بادغیس اشتراک...
Jul 22, 2018 Jul 28, 2018
اعمار تعمیرمکاتب در ولایت سرپل شامل دو بخش مربوط وزارت معارف
بخش اول: MOE/W-092/97/01 بخش دوم: MOE/W-093/97/02 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار مکاتب در ولایت سرپل شامل دو بخش ذیل میشود بخش اول: اعمار تعمیر اداری، دیوار احاطه بطول 220.5 متر مع دروازه، 5...
Jul 22, 2018 Aug 18, 2018
تهیه و خریداری یک پایه ماشین چاپ دیجیتل چلینجر سایز320 همراه با نصب و مونتاژ و ملحقات آن ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی، معینیت تعلیمات عمومی
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-092/97 وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری یک پایه ماشین چاپ دیجیتل چلینجر سایز320 همراه با نصب و مونتاژ و ملحقات آن ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی...
Jul 11, 2018 Jul 30, 2018
اعلان داوطلبی پروژه های ساختمانی غزنی شامل 3 حصه مربوط وزارت معارف
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: بخش اول: MOE/W-097/97/01 بخش دوم: MOE/W-096/97/02 بخش سوم: MOE/W-095/97/03 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سه باب مکتب در ولایت غزنی شامل سه بخش ذیل می...
Jul 10, 2018 Aug 04, 2018
اعلان داوطلبی پروژه های ساختمانی هرات شامل 2 حصه مربوط وزارت معارف
ددعوت برای داوطلبی باز داخلی: بخش اول: MOE/W-113/97/01 بخش دوم: MOE/W-116/97/02 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار مکاتب در ولایت هرات شامل دو بخش می باشد: بخش اول: اعمار تعمیر 6+2 صنفی با...
Jul 10, 2018 Jul 13, 2018
اعلان داوطلبی پروژه های ساختمانی کابل شامل 3 حصه مربوط وزارت معارف
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: بخش اول:MOE/W-104/97/01، بخش دوم: MOE/W-101/97/02،بخش سوم: MOE/W-100 /97/03 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر مکاتب در ولایت کابل که شامل سه بخش می باشد بخش...
Jul 10, 2018 Aug 08, 2018
اعمار تعمیر ۱۶ صنفی, دیواراحاطه معه دروازه, مبرز, چاه آب آشامیدنی وکثافت دانی برای مکتب ضیاالحق شهید مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-105/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 16 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 225.45 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و...
Jul 10, 2018 Aug 05, 2018
اعمار تعمیراداری, دیوار احاطه معه دروازه, چاه سپتیک, چاه آب آشامیدنی وکثافت دانی برای آمریت معارف ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-094/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر اداری ، دیوار احاطه بطول 157.5 متر مع دروازه، چاه سپتیک، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای تعمیر...
Jul 10, 2018 Aug 05, 2018
اعلان داوطلبی پروژه مکتب سپاهی خیل ولایت پکتیا وزارت معارف
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-079/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 399.4 متر مع دروازه، 10 غرفه مبزر وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و...
Jul 10, 2018 Aug 05, 2018
صفحه 1 از 45