تهیه و خریداری 71قلم قرطاسیه غیر مطبوع سال 1391

تاریخ نشر: May 13, 2012

تاريخ خاتمه: Jun 04, 2012

نمبر سند داوطلبی: NCB/G-018/1391

مرجع: 018/1391

مرجع تمویل کنند: Government

شهر: Kabulمحتوايات:

وزارت معارف در نظر دارد تهیه و خریداری 71قلم قرطاسیه غیر مطبوع سال 1391  تمام شعبات وزارت معارف  از طريق داوطلبی باز ملي از بودجه عادي دولت  تهیه وخریداری نمايد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی واجد شرایط میتوانند سافت کاپی شرطنامه و مشخصات را به زبان دری در بدل 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت الی 21 یوم کاری بعد از نشر این اعلان از وزارت معارف ، ریاست تهیه و تدارکات ، منزل سوم واقع ده افغانان بدست آورند تضمین آفر اخذ می گردد.