اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست رتبه دم - ریاست تکنالوژی معلوماتی
وزارت معارف مصمم است بمنظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی معلوماتی را از طریق برنامه CBR به اعلان بسپارد. برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج تاریخ اعلان بست : عنوان...
Feb 20, 2018 Mar 01, 2018
رئیس معارف ولایتی - بست رتبه دوم
وزارت معارف مصمم است بمنظور سپردن کار به اهل کار بست های رتبه دوم ریاست های معارف ولایات بغلان، بلخ، فاریاب، غور،جوزجان، قندهار، کندز،لوگر، نیمروز، ارزگان، پروان ، سرپل و پکتیکا را از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) به اعلان...
Feb 14, 2018 Feb 23, 2018