اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست رتبه دوم خدمات
وزارت معارف مصصم است بمنظور سپردن کار به اهل کار ریاست رتبه دوم تیهه و تدارکات خویش را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد. برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان...
Jul 19, 2017 -
ریاست رتبه دوم تهیه و تدارکات
عنوان وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات تعداد...
Jul 19, 2017 -
ریاست رتبه دوم آموزش و انکشاف تشکیلات
وزارت معارف مصمم است منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست آموزش و انکشاف تشکیلات خویش را از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) به رقابت آزاد بگذارد. ...
Jul 16, 2017 -