بست رتبه دم - ریاست تکنالوژی معلوماتی

وزارت معارف مصمم است بمنظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی معلوماتی را از طریق برنامه CBR به اعلان بسپارد.

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج

 

تاریخ اعلان بست :

عنوان وظیفه      :                   

 

 

رئیس تکنالوژی معلوماتی

تعداد بست          :

1

بست                 :

2

وزارت/اداره       :

بخش مربوطه     :                                         

وزارت معارف

معینیت مالی و اداری

تاریخ اعلان       :

20/2018/feb

تاریخ ختم اعلان:

1/2018/mar
 
 

 

پس منظر وزارت معارف:

وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن  بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که  تحقق اين اهداف بادرنظرداشت  قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.

 وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفه:

 مدیریت ، نظارت ، کنترل و فراهم آوری تسهیلات امور تکنالوژی معلوماتی به ادارات معارف در مرکز، ولایات و ولسوالی ها و ارایه خدمات ایجوکشن کلاود cloud education (شبکه تعلیم مجازی) و ایجاد خط مشی زیربنایی تکنالوژی معلوماتی در سطح کشور.

 مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژِیک وزارت.
 2. مدیریت از طرح و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم تکنالوژِی معلوماتی و نظارت از پروسه دیزاین و انکشاف دیتابیس ها و ویب سایت با در نظر داشت پالیسی های موجود.
 3. حصول اطمینان از استفاده موثر امکانات تکنالوژی معلوماتی برای بهبود کیفیت تعلیمی و ساده سازی امور ذاتی پرسونل معارف.
 4. مدیریت و نظارت از توسعه زیربنای تکنالوژی معلومات به ادارات معارف در مرکز، ولایات و ولسوالی ها و ارایه خدمات  ایجوکشن کلاود cloud education (شبکه تعلیم مجازی) و ایجاد پلتفارم زیربنای تکنالوژی معلوماتی بمنظور ایجاد شرایط  و تسهیل استفاده از دولت داری الکترونیکی.
 5. مدیریت فراهم آوری تسهیلات  آموزشی آنلاین برای آنعده از اشخاصیکه بنا بر مشکلات به تعلیم دسترسی ندارند.
 6. تامین ارتباط جهت جلب کمک ها و همکاری موسسات دولتی و بین المللی در راستای ایجاد معیارات مدرن و ستندرد تکنالوژی معلوماتی بالای تمام واحد های وزارت.
 7. نظارت، کنترل و مدیریت از فعالیت های تخنیکی مرتبط به تکنالوژِی معلوماتی و مخابراتی (سخت افزار، نرم افزار ، سیستم مخابراتی) بخش مرکزی وزارت و واحد های دومی، جهت حفظ سیستم محافظتی شبکه (network security ) و تنظیم بهتر امور مربوط به خدمات تکنالوژی معلوماتی.
 8. بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیز هرچی بهتر سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری بین شعبات ذیربط وزارت.
 9. کنترل و بررسی از  دیزاین شبکه داخلی مستقل (local area network) ریاست تکنالوژِ معلوماتی وزارت.
 10. نظارت و حصول اطمینان از نصب سیستم (client server) ، update، anti-virus، جهت مصئون نگهداشتن operating system.
 11. نظارت و کنترل از ایجاد (domain) DNS،(Domain Name Service)و  (DHCP)(Dynamic host control protocol) در سرویس دیتابیس مرکزی به منظور جلوگیری از سکتگی اجرآت.
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های موجودی به اساس پلان کاری بخش ریاست تکنالوژی معلوماتی.
 13. ارایه گزارش ماهوار,ربعوار,سالانه و عندالضرورت به رهبری وزارت از پیشرفت فعالیت های و دست آوردهای بخش های مربوط.
 14. حصول اطمینان از مدیریت سالم, استخدام, تشویق, ترغیب, آموزش و انکشاف کارکنان, جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعیین شده؛
 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست عمومی انکشاف منابع بشری.
 16. در صورت ضرورت,منیحث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطع متوسط(MMD(MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوباره به هدف مشوره دهی, رهنمایی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق,در حل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراات صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات,مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارش دهی:       

رئیس  تکنالوژی معلوماتی به معیین مالی و اداری گزارش میدهد.

شرایط تحصیلی و تجربه کاری:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس, تکنالوژی معلوماتی و انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه  سال تجربه کاری در بخش تکنالوژی معلوماتی.
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی(دری یا پشتو)و بلدیت کامل با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت معارف اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معارف و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت معارف ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند


نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت معارف ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذيل تماس گيرند.
0798077298

Submission Email

hr.moe.af@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af