ریاست خدمات؛ محافظت و مصئونیت - بست رتبه دوم

وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست خدمات محافظت و مصئونیت را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد.

شمارۀاعلان وظیفه:

ARTF/CBR/MOE/008/03/2018

عنوان وظیفه:

رئیس خدمات , محافظت و مصئونیت – بست رتبه دوم

بست:

2

تعداد بست:

1

وزارت/اداره:

بخش مربوطه:

وزارت معارف

معینیت مالی و اداری

تاریخ اعلان :                          

mar/17/2018
تاریخ ختم اعلان 
mar/26/2018
 

پس منظر وزارت معارف:

وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن  بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که  تحقق اين اهداف بادرنظرداشت  قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.

 وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به ارایه خدمات ترانسپورتی، حفظ و مراقبت ، کلوپ ، محافظت و مصئونیت  برای وزارت جهت عرضه خدمات بهتر .

 

 

مسؤلیت ها ی وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار , ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. مدیریت منابع قابل دسترس، فعالیت ها و عملکردهای تحت کنترول در مطابقت با قوانین , مقررات و پالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه موثر , شفاف و مثمر.
 3. حصول اطمینان از روند ثبت و راجستریشن اجناس و لوازم مربوطه جهت استفاده موثر از آن.
 4. تدویر سیمینارها، ورکشاپ‌ها و کنفرانس‌ها برای شاگردان مکاتب غرض آگاهی از خطرات ماین.
 5. ارایه طرح های مناسب جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی در مکاتب و ادارات معارف .
 6. حصول اطمینان از تأمین روابط نزدیک با اهالی محل و تشریک مساعی در امر فراهم نمودن همکاری در زمینۀ آگاهی از ماین و مبارزه با حوادث.
 7. تامین ارتباطات و مذاکرات با نهادها و ارگان ‌های امنیتی جهت تامین امنیت تاسیسات وزارت معارف و جلوگیری از  حملات مخربانه مخالیفین و سوء استفاده  از تاسیسات و مکاتب از سوی نیروهای امنتیتی.
 8. حصول اطمینان ازایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ بشکل کتبی و الکترونیکی درست برای حفظ و نگهداشت تمام اسناد های مربوط به ریاست.
 9. مدیریت و نظارت از تنظیم امور خدمات ترانسپورتی و ترمیماتی وسایط نقلیه جهت عرضه خدمات بهتر و به موقع.
 10. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره و سیستم های موجوده(ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی , برق , مرکز گرمی , امور نجاری , رنگ مالی و پاک کاری).
 11. جلب , همکاری علماء دین , روحانیون , متفذین و سران اقوام جهت حمایت از معارف.
 12. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اقل دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست خدمات، محافظت و مصئونیت.
 14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

                                                 

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

 

گزارش دهی:     

رئیس خدمات , محافظت و مصئونیت  به معین مالی و اداری  گزارش میدهد.

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات: حد اقل برای احراز این بست در مواد  (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجینری ساختمانی ,انجینری اتو میخانیک , اقتصاد , اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی (General Management) به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی زبان های رسمی (دری یا پشتو) و بلدیت( تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
رھنمود تسلیم دھی اسناد و اوراق لازم:
بھ اطلاع آن عده متقاضیانی کھ جھت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست ھای اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامھ )سی بی آر( کھ از طریق ریاست منابع بشری وزارت معارف اعلان میگردد، رسانیده می شود تا
مراتب آتی را جداً رعایت نمایند
.
.1
ماده دوم فرمان شماره 92مقام عالی ریاســــــت جمھوری "ھرگاه کاندیدان بست ھای خدمات ملکی، بستھای نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسھ تعیینات با استفاده از واسطھ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک
در پروسھ رقابتی ھمان بست محروم میگردند
".
.2
کاندیدان محترم مکلف ھســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامھ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج )سی بی آر( استفاده نمایند.
جھت دریافت فورم درخواستی یاد شده بھ لسان ھای دری و انگلیسی بھ ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا بھ لینک ذیل مراجعھ نمایند.
:Dari Form
//
دربارۀ-سیبیآرhttps://iarcsc.gov.af/fa
:English Form
/https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr
.3
کاندیدان محترم کھ در ادارات دولتی بھ شکل رسمی اجرای وظیفھ مینمایند و یا قبلاً وظیفھ اجرا نمودهاند، یک قطعھ فورم خلص سوانح جدیدشان را کھ تاریخ صدور داشتھ باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم
درخواستی نمایند
. ھیچگونھ خلص سوانح کھ از واحدھای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمیباشد مگر اینکھ بھ تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطھ رسیده باشد.

 

3/26/2018 رئیس خدمات , محافظت و مصئونیت – بست رتبھ دومposition with Capacity Building for Result (CBR) IARCSC in Afghanistan - Jobs.af
.4کاندیدان محترم کھ سابقھ کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان ھای بین المللی )چند جانبھ، دوجانبھ و سازمانھای غیر انتفاعی بین المللی( و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت ھای
خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف بھ ارائھ تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند
.
.5
از آنجایی کھ ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ھا صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسھ تحصیلی تصدیق می نماید، ً بناء ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم کھ از
پوھنتونھا و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیدهاند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند
.
.6
اسناد تحصیلی کاندیدان محترم کھ در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كاندیدان محترم مكلف اند کھ کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب
ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند
.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور کھ از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند کھ کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی
ضم فورم درخواستی نمایند
.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سھ ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقھ وزارت تحصیلات عالی، بھ عھده شخص ارائھ کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت کھ شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نھائی را ارائھ نماید، این مدت برای یک دوره سھ ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم
ارائھ اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد
.
.7
ریاست ھای منابع بشری وزارت خانھ ھا و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط بھ سال ھای 1371الی 1381ھجری شمسی از مؤسسھ اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی بھ تائید مجدد وزارت ھای
تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبھ و بھ رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید
.
.8
ھر گاه کمیتھ استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربھ کاری متقاضی شک داشتھ باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربھ کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی بھ مراجع مربوطھ محول نماید و در
صورتیکھ اسناد ارائھ شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن بھ دوش ارائھ کننده بوده و جھت روشن شدن موضوع بھ ارگانھای عدلی و قضایی معرفی میگردد
.
.9
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامھ )سی بی آر( را بعداز خانھ پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان بھ آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معارف و یا بھ ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت معارف
ارسال نمایند و ھمچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد ھای حمایوی برنامھ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج
) (CBRرا در کاپی ) (CCداشتھ باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دھی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت
:
كاپي اسنادي را كھ ارایھ مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابي گردیده و ھیچگونھ اسناد جداگانھ بعد از تسلیمي فورم درخواستي پذیرفتھ نمي شود .
كاندیدان محترم مكلف اند تا فورمھ رسمي درخواستی سی بی آر را ھمراه با تمام اسناد مكمل تحصیلي و تجربھ کاری خویش در یك فایل PDFبھ ایمیل آدرس منابع بشري وزارت معارف ارسال نمایند و ھمچنان ایمیل آدرس
منابع بشري واحد ھاي حمایوي برنامھ ارتقاي ظرفیت مبني بر نتایج را در كاپي
) (CCداشتھ باشند
كاندیدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفھ كھ بھ آن درخواست مینماید باید بھ شكل درست در ایمل درخواستي خویش ذكر نمایند.
كاندیدان محترم در صورت ضرورت بھ شماره ذیل تماس گیرند.
0798077298
Submission Email
hr.moe.af@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af
Tweet