رئیس شھادتنامھ ھا، تصدیق دھی و اعتبار بخشی - بست رتبھ دوم

وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست نتایج و شهادتنامه ها را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد.

عنوان وظیفه:

رئیس شهادتنامهها، تصدیق دهی و اعتباربخشی

تعدادبست:

1

بست:

2

وزارت/اداره:

بخش مربوطه:

وزارت معارف

معینیت تعلیمات عمومی

تاریخ اعلان:

feb/26/2018

تاریخ ختم اعلان:

mar/7/2018
 

پس منظر وزارت معارف:

وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن  بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که  تحقق اين اهداف بادرنظرداشت  قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.

 وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاصیکه از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از امور مربوط به جمع آوری ,ثبت , توزیع , تصدیق دهی و اعتبار بخشی اسناد مربوط به شاگردان مکاتب مطابق با قوانین و طرزالعمل های نافذه.

 

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار وسالانه  در مطابقت با پلان  عمومی جهت دستیابی به اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. طرح پالیسی ها و طرزالعمل های موثر با درنظرداشت قوانین نافذه کشور برای پروسه ثبت و ذخیره کردن و پرنت شهادتنامه ها در فارمت ستندرد و معیاری به منظور شفافیت در امور مربوطه.
 3. مدیریت ایجاد و انکشاف میکانیزم های  شریک ساختن معلومات بطور انلاین میان وزارت های معارف و تحصیلات عالی به منظور تسهیل روند امتحانات کانکور.
 4. مدیریت و نظارت از پروسه توزیع شهادت نامه ها و تصدیق دهی اسناد به منظور جلوگیری از جعل، تقلب و سوء استفاده از اسناد مربوطه.
 5. انکشاف سیستم نتایج و شهاتنامه ها  با استفاده از تجارب موفق کشور های منطقه و جهان غرض معیاری سازی سیستم ها.
 6. نظارت از جمع آوری و ثبت معلومات در مورد شاگردان مکاتب تعلیمات عمومی و ایجاد سیستم کمپیوتری برای شاگردان صنوف ۱۰ الی ۱۲ و بارکود برای هر شاگرد.
 7. مدیریت و نظارت از پروسه تطبیق نتایج، ثبت و توزیع شهادتنامه ها، ارتقای صنوف، تبدیلی شاگردان، فراغت، تصدیق دهی با استفاده از معلومات ثبت شده در دیتابیس ریاست در هماهنگی با ریاست های ذیربط.
 8. حصول اطمینان  از تطبیق قوانین، مقرره های مربوطه، لوایح و طرزالعمل های نافذه به منظور بهتر شدن امور مربوطه.
 9. مدیریت عصری سازی و غیر مرکزی ساختن سیستم امور تصدیق دهی و شهادتنامه ها در ولایات به منظور تسهیل پروسه در مطابقت با اسناد تقنینی مربوطه.
 10. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مربوطه ملی و بین المللی غرض اعتباردهی سیستم تعلیم و تربیه و مکاتب.
 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست مربوطه.
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.
 13. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست  عمومی انکشاف منابع بشری اداره.
 15. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اقل دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارش دهی:

رئیس شهادتنامه‌ها، تصدیق دهی و اعتباربخشی به رئیس عمومی تعلیمات عمومی گزارش میدهد.

 

شرایط و تجربۀ کاری:

 

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس در رشته های تعلیم تربیه، اداره عامه، اداره تجارت، روابط عامه، پیداگوژی ،علوم تربیتي، کمپیوتر ساینس ،حقوق و علوم سیاسی , ادبیات، اقتصاد و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های ملی (دری یا پشتو) و بلدیت کامل به زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رھنمود تسلیم دھی اسناد و اوراق لازم
بھ اطلاع آن عده متقاضیانی کھ جھت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست ھای اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامھ
)سی بی آر( کھ از طریق ریاست منابع بشری
.وزارت معارف اعلان میگردد، رسانیده می شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند
ماده دوم فرمان شماره
92مقام عالی ریاســــــت جمھوری "ھرگاه کاندیدان بست ھای خدمات ملکی، بستھای نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسھ تعیینات با .1
".
استفاده از واسطھ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسھ رقابتی ھمان بست محروم میگردند
.کاندیدان محترم مکلف ھســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامھ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج )سی بی آر( استفاده نمایند .2
.
جھت دریافت فورم درخواستی یاد شده بھ لسان ھای دری و انگلیسی بھ ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا بھ لینک ذیل مراجعھ نمایند
Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa//
دربارۀ-سیبیآر
English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

رئیس شھادتنامھ ھا، تصدیق دھی و اعتبار بخشی - بست رتبھ دوم :3/26/2018 ACBAR
http://www.acbar.org/jobs/25811.jsp 4/7

کاندیدان محترم کھ در ادارات دولتی بھ شکل رسمی اجرای وظیفھ مینمایند و یا قبلاً وظیفھ اجرا نمودهاند، یک قطعھ فورم خلص سوانح جدیدشان را کھ تاریخ صدور .3
داشتھ باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. ھیچگونھ خلص سوانح کھ از واحدھای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمیباشد
.مگر اینکھ بھ تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطھ رسیده باشد
کاندیدان محترم کھ سابقھ کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان ھای بین المللی
)چند جانبھ، دوجانبھ و سازمانھای غیر انتفاعی بین المللی( .4
و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت ھای خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف بھ ارائھ تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی
.نمایند
از آنجایی کھ ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ھا صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسھ تحصیلی تصدیق می
.5
نماید، ً بناء ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم کھ از پوھنتونھا و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیدهاند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از
.ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند
اسناد تحصیلی کاندیدان محترم کھ در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد
. كاندیدان محترم مكلف اند .6
.
کھ کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور کھ از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند کھ کاپی اسناد تحصیلی را

.یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سھ ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقھ وزارت تحصیلات عالی، بھ عھده شخص ارائھ کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره

./ وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید
در صورت کھ شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نھائی را ارائھ نماید، این مدت برای یک دوره سھ ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در

.غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائھ اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد
ریاست ھای منابع بشری وزارت خانھ ھا و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط بھ سال ھای
1371الی 1381ھجری شمسی از مؤسسھ اعطا .7
.
کننده سند تحصیلی و یا آموزشی بھ تائید مجدد وزارت ھای تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبھ و بھ رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید
ھر گاه کمیتھ استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربھ کاری متقاضی شک داشتھ باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربھ کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط
.8
غرض ارزیابی بھ مراجع مربوطھ محول نماید و در صورتیکھ اسناد ارائھ شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن بھ دوش ارائھ کننده بوده و جھت روشن شدن
.موضوع بھ ارگانھای عدلی و قضایی معرفی میگردد
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامھ
)سی بی آر( را بعداز خانھ پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان بھ آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معارف و یا .9
) (CBR
بھ ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت معارف ارسال نمایند و ھمچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد ھای حمایوی برنامھ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج
.داشتھ باشند ) (CCرا در کاپی
کاندیدان محترم حین تسلیم دھی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

:نوت
كاپي اسنادي را كھ ارایھ مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابي گردیده و ھیچگونھ اسناد جداگانھ بعد از تسلیمي فورم درخواستي پذیرفتھ نمي

.
شود
بھ ایمیل آدرس منابع بشري
PDFكاندیدان محترم مكلف اند تا فورمھ رسمي درخواستی سی بی آر را ھمراه با تمام اسناد مكمل تحصیلي و تجربھ کاری خویش در یك فایل
داشتھ باشند ) (CCوزارت معارف ارسال نمایند و ھمچنان ایمیل آدرس منابع بشري واحد ھاي حمایوي برنامھ ارتقاي ظرفیت مبني بر نتایج را در كاپي
.كاندیدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفھ كھ بھ آن درخواست مینماید باید بھ شكل درست در ایمل درخواستي خویش ذكر نمایند
.
كاندیدان محترم در صورت ضرورت بھ شماره ذیل تماس گیرند
0798077298

Submission Email:
hr.moe.af@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af