رئیس تربیت بدنی و صحت مکاتب - بست رتبه دوم

وزارت معارف مصمم است به منظور سپردن کار به اهل کار بست رتبه دوم ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب را از طریق برنامه سی بی ار به اعلان بسپارد.

عنوان وظیفه:                   

ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب

تعداد بست:

1

بست:

2

وزارت/اداره:

بخش مربوطه:                   

معارف

معینیت تعلیمات عمومی

تاریخ اعلان:

feb/26/2018

تاریخ ختم اعلان:

mar/7/2018
 

 

پس منظر وزارت معارف:

وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن  بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که  تحقق اين اهداف بادرنظرداشت  قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.

 وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت ،نظارت و سازماندهی امورمربوط  به طرح و تطبیق پالیسی ها، مقرره و طرزالعمل های صحی و تربیت بدنی جهت بهبود امور صحت مکاتب و تربیت بدنی در کشور.

مسئولیتهای وظیفوی:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. طرح و انکشاف پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های صحی و تربیت بدنی به منظور صحت و مصونیت متعلیمین و پرسونل معارف.
 3. مدیریت و نظارت ازتطبیق پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها در بخش صحت و تربیت بدنی به منظور بهبود عرضه خدمات صحی در مکاتب و تنظیم امور ورزشی.
 4. تامین ارتباط با کمیته ملی المپیک، وزارت صحت عامه و دیگر ادارات ذیربط به منظور همگام ساختن ورزش، تعلیمات صحی، ایجاد کلپ های صحی و ورزشی در معارف.
 5. نظارت و ارزیابی از فعالیت های انجام شده در بخش صحت و تربیت بدنی در سطح مکاتب کشور.
 6. حصول اطمینان از تدویر سیمینار ها و کورس های آموزشی صحی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و آگاهی شاگردان.
 7. مدیریت و نظارت از برنامه ریزی به منظور جذب شاگردان معارف در صفوف ورزش و راه اندازی مسابقات ورزشی.
 8. نظارت و حصول اطمینان از تدویر تورنمنت ها و مسابقات ورزشی متعلمین مکاتب  تشخیص و تشویق چهره های برتر.
 9. سعی و تلاش در جهت تهیه و تدارک مکان ها، وسایل و سامان آلات ورزشی برای شاگردان معارف در سرتاسر کشور
 10. طرح برنامه ها، پروژه ها و تامین ارتباط با سائر ادارات معارف، دونر ها و نهادهای همکار وزارت معارف جهت جذب کمک های مالی و تخنیکی به منظور تقویت سیستم صحی، ایجاد و انکشاف مکان های ورزشی.
 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست مربوطه.
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.
 13. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست  عمومی انکشاف منابع بشری اداره.
 15. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اقل دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس ترتیب بدنی و صحت مکاتب  به معین تعلیمات عمومی  گزارش میدهد.

 

تحصیلات و تجارب:

 

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:  پوهنځی طب، تربیت بدنی، صحت عامه  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت کامل به زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رھنمود تسلیم دھی اسناد و اوراق لازم
بھ اطلاع آن عده متقاضیانی کھ جھت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست ھای اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامھ
)سی بی آر( کھ از طریق ریاست منابع بشری
.وزارت معارف اعلان میگردد، رسانیده می شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند
ماده دوم فرمان شماره
92مقام عالی ریاســــــت جمھوری "ھرگاه کاندیدان بست ھای خدمات ملکی، بستھای نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسھ تعیینات با .1
".
استفاده از واسطھ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسھ رقابتی ھمان بست محروم میگردند
.کاندیدان محترم مکلف ھســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامھ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج )سی بی آر( استفاده نمایند .2
.
جھت دریافت فورم درخواستی یاد شده بھ لسان ھای دری و انگلیسی بھ ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا بھ لینک ذیل مراجعھ نمایند
Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa//
دربارۀ-سیبیآر
English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

کاندیدان محترم کھ در ادارات دولتی بھ شکل رسمی اجرای وظیفھ مینمایند و یا قبلاً وظیفھ اجرا نمودهاند، یک قطعھ فورم خلص سوانح جدیدشان را کھ تاریخ صدور .3
داشتھ باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. ھیچگونھ خلص سوانح کھ از واحدھای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمیباشد
.مگر اینکھ بھ تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطھ رسیده باشد
کاندیدان محترم کھ سابقھ کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان ھای بین المللی
)چند جانبھ، دوجانبھ و سازمانھای غیر انتفاعی بین المللی( .4
ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب – بست رتبھ دوم :3/26/2018 ACBAR
http://www.acbar.org/jobs/25810.jsp 4/7

و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت ھای خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف بھ ارائھ تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی
.نمایند
از آنجایی کھ ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ھا صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسھ تحصیلی تصدیق می
.5
نماید، ً بناء ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم کھ از پوھنتونھا و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیدهاند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از
.ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند
اسناد تحصیلی کاندیدان محترم کھ در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد
. كاندیدان محترم مكلف اند .6
.
کھ کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور کھ از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند کھ کاپی اسناد تحصیلی را

.یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سھ ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقھ وزارت تحصیلات عالی، بھ عھده شخص ارائھ کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره

./ وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید
در صورت کھ شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نھائی را ارائھ نماید، این مدت برای یک دوره سھ ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در

.غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائھ اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد
ریاست ھای منابع بشری وزارت خانھ ھا و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط بھ سال ھای
1371الی 1381ھجری شمسی از مؤسسھ اعطا .7
.
کننده سند تحصیلی و یا آموزشی بھ تائید مجدد وزارت ھای تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبھ و بھ رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید
ھر گاه کمیتھ استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربھ کاری متقاضی شک داشتھ باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربھ کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط
.8
غرض ارزیابی بھ مراجع مربوطھ محول نماید و در صورتیکھ اسناد ارائھ شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن بھ دوش ارائھ کننده بوده و جھت روشن شدن
.موضوع بھ ارگانھای عدلی و قضایی معرفی میگردد
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامھ
)سی بی آر( را بعداز خانھ پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان بھ آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معارف و یا .9
) (CBR
بھ ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت معارف ارسال نمایند و ھمچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد ھای حمایوی برنامھ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج
.داشتھ باشند ) (CCرا در کاپی
کاندیدان محترم حین تسلیم دھی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

:نوت
كاپي اسنادي را كھ ارایھ مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابي گردیده و ھیچگونھ اسناد جداگانھ بعد از تسلیمي فورم درخواستي پذیرفتھ نمي

.
شود
بھ ایمیل آدرس منابع بشري
PDFكاندیدان محترم مكلف اند تا فورمھ رسمي درخواستی سی بی آر را ھمراه با تمام اسناد مكمل تحصیلي و تجربھ کاری خویش در یك فایل
داشتھ باشند ) (CCوزارت معارف ارسال نمایند و ھمچنان ایمیل آدرس منابع بشري واحد ھاي حمایوي برنامھ ارتقاي ظرفیت مبني بر نتایج را در كاپي
.كاندیدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفھ كھ بھ آن درخواست مینماید باید بھ شكل درست در ایمل درخواستي خویش ذكر نمایند
.
كاندیدان محترم در صورت ضرورت بھ شماره ذیل تماس گیرند
0798077298

Submission Email:
hr.moe.af@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af