مدیر تعلیمات صحی زون شمال

وزارت /اداره      : وزارت معارف

موقعیت :            : زون شمال

بخش                 : ریاست صحیه

بست                 : 4

گزارش دهی به   : آمرتعلیمات زون شمال

گزارش گیری     : ندارد

کود                  :

............................................................................................................................................................هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های خاص صحی غرض رسیده گی به مشکلات صحی شاگردان و جلوگیری از شیوع امراض مهلک و ساری در مکاتب .

............................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      مراقبت از تطبیق اهداف پروگرافم و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های امریت مربوط

2.      طرح پلان به بخش های مربوطه غرض تثبیت استقامت های کاری.

3.   طرح برنامه ها خاص غرض رسیدگی به مشکلات صحی شاگردان مکاتب ایجاد و نظارت از مراکز صحی و مواد صحی تقویوی و وقایوی در مکاتب میباشد .

4.      تحریر پیشنهادات بمنظور ایجاد مراکز صحی در مکاتب .

5.      تامین ارتباط و همکاری مستقیم به وزارت صحت عامه غرض انسجام و بهتر شدن امور مربوطه .

6.   طرح برنامه های آموزشی بمنظور آگاهی معلمین در مکاتب در بخش کمک های اولیه طبی غرض رسیدگی به مشکلات شاگردان به اسرع وقت .

7.   اجرای کمکهای اولیه ، جلوگیری از مجروحیت ها ، تطبیق پانسمان ها و رسیدگی به واقعات عاجل و غیر مترقبه منسوبین معارف و شاگردان .

8.      ایجاد کورس ها و ورکشاپ ها جهت آکاهی و جلوگیری از شیوع امراض مهلک و ساری در مکاتب .

9.      نظارت و کنترول از بخش های مربوطه بمنظور بهبود اجراات و رفع مشکلات .

10.  اشتراک در جلسات غرض ارایه نظریات و طرح مشکلات .

11.  فراهم آوری تسهیلات و خدمات بهتر جهت تداوی شاگردان و معلمین .

12.  رجعت دهی مریضان در شعبات مختلفه ، منجمله داخله ، دندان ، لابراتوار و پانسمان .

13.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره سپرده میشود .

..........................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

1.درجه تحصیل :

o       سند فراغت فوق بکلوریا و یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل و یا خارج از کشور را داشته باشد

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه )

o       حداقل مدت یک سال تجربه کاری

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره )

o       داشتن و توانائی بکار بردن پروگرام های کمپیوتر مانند برنامه های آفس ( ورد ، اکسیل ، پاور پاینت )

تسلط بر زبان های دری و پشتو 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم فورم درخواستی و اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را بصورت فایل PDF به ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af ارسال نمایند و یا اسناد درخواستی خویش را بصورت هارد کاپی به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.

نوت: قابل ذکر است که فورمه های درخواستی فقط در مدت اعلان بست ها جمع آوری میشود و بعد از ختم اعلان از گرفتن فورمه های درخواستی معذرت میخواهیم.