مدیر عمومی تیم سیار امبولانس

 

 

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

وزارت معارف

 

موقعیت پست:

ریاست تربیت بدنی وصحت مکاتب

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

آمریت تیم سیار

 

گزارش­گیر از:

دو بست اعضای مربوطه

 

تاریخ بازنگری:

01/07/1397

 

 

 

هدف وظیفه:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-    طرح پلان به بخش های مربوطه غرض تثبیت استقامت های کاری .

2-   طرح برنامه های خاض غرض رسیدگی به مشکلات صحی شاگردان مکاتب.

3-  مشوره دهی لازمه برای شاگردان ومعلمین در رابطه به جلوگیری از شیوع امراض مهلک وساری در مکاتب.

4-   تحریر پیشنهادات بمنظور خریداری وتهیه ادویه طرف ضرورت.

5-   نظارت وکنترول از بخش های مربوطه بمنظور  بهبود اجراآت ورفع مشکلات.

6-   ارایه مشوره ها جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه.

7-  رهنمائی کارکنان جدید التقرر وارتقای ظرفیت کاری شان.

8-  سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1-    تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2-   سن وی از 18 سال کمتر واز64 سال بیشتر نباشد.

3-  داشتن سند فراغت فوق بکلوریا یا مسلکی (فلشر معالجوی) ویا لیسانسMD

4-   داشتن اهلیت وشایستگی

5-   داشتن حسن سیرت وشهرت نیک.

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم فورم درخواستی و اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را بصورت فایل PDF به ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af ارسال نمایند و یا اسناد درخواستی خویش را بصورت هارد کاپی به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.

نوت: قابل ذکر است که فورمه های درخواستی فقط در مدت اعلان بست ها جمع آوری میشود و بعد از ختم اعلان از گرفتن فورمه های درخواستی معذرت میخواهیم.