مدیر عمومی بسیج ملی- آمریت بسیج ملی وکمیته های ملی سواد

 

وزارت /اداره      : وزارت معارف

بخش                 : معینیت سواد حیاتی- ریاست بسیج ملی

بست                 : 4

تعداد بست          : 1

موقعیت             :  کابل )معینیت سواد حیاتی(

گزارش دهی به   : آمر بسیج ملی و کمیته های ملی سواد  

گزارش گیری از : اعضای مربوطه

کود نمبر           : 094-05-00-27

............................................................................................................................................................هدف(خلاصه)وظایف:ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی به منظور دریافت منابع  جهت استفاده در پروسه بسیج سازی و کسب حمایت مردم از تطبیق برنامه های سواد آموزی.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار،ربعوار و سالانه.
 2. تأمین ارتباط با شورا های محل، ادارات دولتی و غیر دولتی جهت بسیج سازی مردم در تطبیق برنامه های سوادآموزی با هماهنگی کمیته های ملی سواد.
 3. تشخیص و دریافت منابع «بشری، تخنیکی و مالی» از ساحات مورد هدف و انکشاف تدریجی آن به سطح کشور جهت استفاده در برنامه های سوادآموزی وپلان تطبیقی طرح بسیج ملی.
 4. تأمین ارتباط با شورا های محل، ادارات دولتی و غیر دولتی جهت بسیج سازی مردم در تطبیق برنامه های سوادآموزی.
 5. نظارت و حصول اطمینان از نحوۀ استفاده منابع دریافت شده از مراجع ذیربط.
 6. ترتیب تفاهم نامه های همکاری میان ادارت دولتی وغیر دولتی و پیگیری از تطبیق آن جهت استفاده از ظرفیت های آنها.
 7. بررسی و کنترول از نحوۀ کاری اعضای مربوطه.
 8. گزارش دهی به آمر مربوطه و گزارش گیری از پرسونل تحت اثر.
 9. استفاده از سایت های انتر نتی جهت بهبود پروسۀ بسیج سازی.
 10. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.
 11. ارائه گزارش از اجراات انجام شده بطور ماهوار، ربعوار و سالانه به آمر مستقیم.

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشوربه درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت وغیره)
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی     
 • توانائی در اداره ، کنترول و سازماندهی امور یومیه

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم فورم درخواستی و اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را بصورت فایل PDF به ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af ارسال نمایند و یا اسناد درخواستی خویش را بصورت هارد کاپی به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.

نوت: قابل ذکر است که فورمه های درخواستی فقط در مدت اعلان بست ها جمع آوری میشود و بعد از ختم اعلان از گرفتن فورمه های درخواستی معذرت میخواهیم.