رئیس معارف ولایت هرات – بست رتبه دوم

شمارۀاعلان وظیفه:

ARTF/CBR/MOE/001/06/2018

عنوان وظیفه:

رئیس معارف ولایت هرات – بست رتبه دوم   

تعدادبست:

1

بست:

2

وزارت/اداره:

وزارت معارف

تاریخ اعلان:

30.03.1397

تاریخ ختم اعلان:

08.04.1397

 

پس منظر وزارت معارف:

وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تآسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن  بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که  تحقق اين اهداف بادرنظرداشت  قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.

 وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاصیکه از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوطه به تعلیمات عمومی ، تربیه معلم ، تعلیمات اسلامی ، سواد حیاتی ، تعلیمات تخنیکی مسلکی و مکاتب دولتی و خصوصی به منظور تطبیق نصاب تعلیمی و بلند بردن سطح کیفیت معارف  درسطح ولایت.

 

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت با پلان واهداف ستراتیژیک وزارت.
 2. مدیریت و نظارت ازطرح،انکشاف و تطبیق پلان های سالانه ولایتی و ولسوالی ها با در نظرداشت پلان ستراتیژیک وزارت.
 3. ایجاد هماهنگی میان پلان ها و برنامه های ملی و ولایتی و ارائه گزارش های دوامدار به مسئولین مربوطه.
 4. حصول اطمینان  از تطبیق قوانین،مقرره های مربوطه، لوایح و طرزالعمل های نافذه به منظور بهتر شدن امورتعلیمی در سطح ولایت.
 5. نظارت از طرح و تدویر برنامه های آموزش به منظور ارتقای ظرفیت (معلمین و کارمندان) در سطح ولایت.
 6. مدیریت ، نظارت و کنترول از فعالیت های  نهاد های تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی مطابق به پالیسی های وزارت به منظور تحقق نصاب تعلیمی طرح شده.
 7.   مدیریت و نظارت از امور  مربوط به منابع بشری ( حقوق ، استخدام ، انفکاک ، تبدیلی ،  صحت و مصؤنیت ، مکافات ، و مجازات کارمندان و کارکنان خدماتی تحت اثر به سطح ولایت ) مطابق قوانین و مقررات نافذه.
 8. نظارت و کنترول از امور تدریسی، مالی، اداری و تهیه و تدارکات  اجناس خدماتی و حراست از دارائی های منقول و غیر منقول ریاست معارف به منظور تامین شفافیت در امور مربوطه.
 9. مدیریت و نظارت از امور مربوطه به برنامه های تعلیمات عمومی ، تربیه معلم ، تعلیمات اسلامی ، سواد حیاتی ، تعلیمات تخنیکی مسلکی برنامه مالی و اداری  و نهاد های تعلیمی خصوصی به منظور بلند بردن سطح کیفیت معارف.
 10. تآمین ارتباط و همآهنگی با نهاد های دولتی و غیر دولتی( شورای ها در سطح ولایت و ولسوالی ها) به منظور تآمین پاسخگوئی نظام معارف به نیازمندی های مردم.
 11. اشتراک در جلسات هفته وار اداری ولایت به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای سکتور معارف در سطخ ولایت مربوطه.
 12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان و برنامه های ولایت مربوطه بخش.
 13. حصول اطمینان و نظارت از ایجاد سیستم الکترونیکی HRMIS به منظور جمع آوری احصائیه مربوطه به ( معلمین، معلمین و کارکنان تحت اثر و تشکیل مربوطه) و ارتباط آن با مرکز جهت ارائه معلومات دقیق به مسئولین مربوطه.
 14. ترتیب و ارایه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام وزارت و ولایت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوطه.
 15. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 16. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
 17. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 18. اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

 

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارش دهی:

رئیس معارف به وزیر معارف و والی مربوطه گزارشده میباشد.

 

شرایط و تجربۀ کاری:

 

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: تعلیم و تربیه، مدیریت تعلیم تربیه ، حقوق و علوم سیاسی ، اداره و مدیریت ، علوم طبیعی (ساینس)، اقتصاد، ادبیات،  اداره عامه، روانشناسی و علوم تربیتی ، شرعیات به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه سال تجربه کاری مدیریتی مرتبط به وظیفه.
 3. بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری و پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول و دوم اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

 

 1. متقاضایان محترم فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا در مرکز از دفتر خدمات مشتریان این کمیسیون و در ولایات از دفاترساحوی کمیسیون دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت دقیق خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیازبه دفاتر مربوطه تسلیم دهند، هچنان فورم درخواستی را از وب سایت این کمیسیون (www.iarcsc.gov.af) دانلود وبا سایراسناد مورد نیاز اسکن نموده و به ایمل آدرس ذیل (recruitment@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند.
 2. هرگاه متقاضیان بستهای خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.
 3. درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.
 4. متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم دخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد در بورد تعیینات خدمات ملکی مدار اعتبار نمی باشد.
 5. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ  1385.02.24 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت مینماید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.
 7. اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.
 8. از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق مینماید، بنأً ایجاب مینماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتونها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیدهاند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
 9. متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه مینمایند و یا قبلا وظیفه اجرا نمودهاند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدیدشان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند کاری از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمیباشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
 10. متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین المللی اجرای وظیفه نمودهاند. اسناد و سوابق کاریشان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
 11. . تصدیق تجربه کاری متقاضیان بستهای خدمات ملکی که در مؤسسات و شرکتهای خصوصی ایفای وظیفه نموده اند، بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسه و یا شرکت در وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط مدار اعتبار نمی باشد، قرارداد کار و فورم مالیه دهی باید ضم فورم درخواستی گردد
 12. . هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعدازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند.

 

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جدا در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه میدارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

 

نوت: اشخاصیکه قبلاً در بست متذکره از تاریخ 17.04.2018 الی 28.04.2018 درخواست خویش را ارسال نموده بودند حق شان محفوظ است.