رئیس آموزش و انکشاف تشکیلات – بست رتبه دوم

شمارۀاعلان وظیفه:

ARTF/CBR/MOE/002/06/2018

عنوان وظیفه:

رئیس آموزش و انکشاف تشکیلات – بست رتبه دوم

بست:

2

تعداد بست:

1

وزارت/اداره:

بخش مربوطه:

وزارت معارف

ریاست عمومی انکشاف منابع بشری

تاریخ باز نگری :

تاریخ اعلان:

تاریخ ختم اعلان:

19/1/1397

30.03.1397

08.04.1397

   
 

پس منظر وزارت معارف:

وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن  بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که  تحقق اين اهداف بادرنظرداشت  قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.

 وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است..

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از  امور مربوط به طرح پالیسی های  آموزشی ، تشکیلاتی و مطالعه ، تحلیل و ترتیب تشکیل سالانه منظور شده  جهت جلوگیری از تداخل وظیفوی، تورم تشکیلاتی و بیکاری مخفی.

مسؤلیت ها ی وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. مطالعه و تحلیل ساختار تشکیلاتی، ریاست های داخل وزارت از طریق مشاوره و مفاهمه بین الریاستی به منظور جلوگیری از تداخل وظیفوی، تورم تشکیلاتی و بیکاری مخفی.
 3. مدیریت و نظارت از پروسه طرح و ترتیب تشکیل سالانه وزارت جهت تصویب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری واخذ منظوری از مقام ریاست جمهوری.
 4. مدیریت طرح و دیزاین پالیسی تشکیلاتی وزارت با استفاده از تجارب مثبت  کشور های مشابه افغانستان  وشریک ساختن آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 5. مدیریت و نظارت دقیق  از تطبیق تشکیل منظور شده  وزارت جهت استخدام بست های خالی.
 6. طرح و تدوین رهنمود های جامع وکامل برای تطبیق درست پالیسی های آموزشی به منظورارتقای ظرفیت کارمندان.
 7. مدیریت و نظارت از تحلیل وبازنگری تشکیل و تصنیف لایحه وظایف در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به منظور مسلکی سازی و تخصصی ساختن وزارت.
 8.  تامین ارتباط و هماهنگی با سایر ریاست های مرکزی و ولایتی به منظور نیاز سنجی آموزشی با در نظرداشت ارزیابی اجراات کارمندان.
 9. ارایه مشوره های مفید، مثمر و مسلکی به رئیس عمومی انکشاف منابع بشری در رابطه به تمام امور مربوط به انکشاف تشکیلات و آموزش.
 10. تامین ارتباط با نهاد های همکار وزارت معارف در هماهنگی با ریاست عمومی جهت جذب کمک مالی و تخنیکی جهت تقویت و انتقال مسؤلیت های برنامه های آموزشی، سکالرشیپ و فیلوشیپ به وزارت معارف.
 11. حصول اطمینان ازراه اندازی برنامه های  آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر دررابطه به اهداف کلی وزارت و بخش مربوطه.
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست آموزش و انکشاف تشکیلات.
 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون  کارکنان خدمات ملکی.
 16. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اقل دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس آموزش و انکشاف تشکیلات به رئیس عمومی انکشاف منابع بشری گزارش میدهد.

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات: حد اقل برای این بست در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، ، مدیریت عمومی (General Management)  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به زبان های رسمی (دری و پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول و دوم اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

 

 1. متقاضایان محترم فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا در مرکز از دفتر خدمات مشتریان این کمیسیون و در ولایات از دفاترساحوی کمیسیون دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت دقیق خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیازبه دفاتر مربوطه تسلیم دهند، هچنان فورم درخواستی را از وب سایت این کمیسیون (www.iarcsc.gov.af) دانلود وبا سایراسناد مورد نیاز اسکن نموده و به ایمل آدرس ذیل (recruitment@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند.
 2. هرگاه متقاضیان بستهای خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.
 3. درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.
 4. متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم دخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد در بورد تعیینات خدمات ملکی مدار اعتبار نمی باشد.
 5. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ  1385.02.24 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت مینماید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.
 7. اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.
 8. از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق مینماید، بنأً ایجاب مینماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتونها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیدهاند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
 9. متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه مینمایند و یا قبلا وظیفه اجرا نمودهاند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدیدشان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند کاری از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمیباشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
 10. متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین المللی اجرای وظیفه نمودهاند. اسناد و سوابق کاریشان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
 11. . تصدیق تجربه کاری متقاضیان بستهای خدمات ملکی که در مؤسسات و شرکتهای خصوصی ایفای وظیفه نموده اند، بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسه و یا شرکت در وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط مدار اعتبار نمی باشد، قرارداد کار و فورم مالیه دهی باید ضم فورم درخواستی گردد
 12. . هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعدازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند.

 

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جدا در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه میدارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

 

نوت: اشخاصیکه قبلاً در بست متذکره از تاریخ 19.05.2018 الی 02.06.2018 درخواست خویش را ارسال نموده بودند حق شان محفوظ است.