وزارت معارف 63 فیصد بودجه سال 1390 را به مصرف رسانیده است

در گزارش قطعیه سال گذشته در پیوند به مصرف بودجه انکشافی این وزارت که از سوی اداره محترم تفتیش مرکزی به ولسی جرگه فرستاده شده، گفته شده بود که وزارت معارف % 48 فیصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده که وزارت معارف این معلومات را مکمل نمی داند.
در گزارش که وزارت معارف به ولسی جرگه افغانستان در رابطه به مصرف بودجه سال 1390 فرستاده است، آمده که سال پار بودجه انکشافی وزارت معارف 153 میلیون دالر بوده که اضافه از 95 میلیون دالر آن که 63 فیصد کل بودجه را احتواء می نماید از سوی این وزارت به مصرف رسیده است.
هم چنان گزارش تصریح می کند که در سال 1390 خورشیدی از مجموع بودجه 201 میلیون دالر امریکایی، با وجود تعهدات مؤسسات و کشور های کمک کننده 24 میلیون دالر آن به وزارت معارف پرداخت نگردیده و از جانب دیگر 23 میلیون دالر بودجه توسعوی سال روان وزارت در بودجه سال گذشته محاسبه شده بود.
تطبیق و کار 27 پروژه نسبت نرسیدن همین مبلغ یعنی 47 میلیون دالر به تعویق افتاد که گزارش آن سال قبل به مراجع محترم ذیربط ارسال گردیده است اما معلوم می شود که موضوع در گزارش اداره محترم تفتیش انعکاس نیافته که این موضوع طی راپور ارسالی وزارت معارف به نماینده گان محترم ولسی جرگه ارسال شده است و هم چنان وزارت محترم مالیه افغانستان نیز در مکاتیب خویش به ولسی جرگه اظهار داشته که بودجه وزارت معارف در سال 1390 شمسی 153 میلیون دالر بوده است.
وزارت معارف معتقد است که تطبیق بودجه در سطح پائین علل داخلی و خارجی داشته و مرتبط به وضعیت امنیتی و اقلیمی کشور نیز می باشد.
آنچه مربوط به عوامل داخلی و خارجی بوده عدم تادیه به موقع کمک ها می باشد که در زمان معینه صورت نمی گیرد، هکذا سیستم تدارکاتی پیچیده و زمان گیر، عدم به موقع تصویب بودجه از سوی ولسی جرگه، تداوم تطبیق و کار پروژه ها در بیش از یکسال و موجودیت یک سلسله مشکلات تخنیکی در قرارداد ها بوده که اکثراً مصارفات بودجه به سکتگی رونما می گردد.
نا امنی و مشکلات وضعیت جوی و اقلیمی نیز از عوامل مهمی دیگری است که معمولاً انجام کار های ساختمانی را به تأخیر انداخته و در مصرف بودجه موانع ایجاد می کند.
اما علی الرغم تمام مشکلات یاد شده وزارت معارف توانسته تا هر سال مصارف بودجه توسعوی خود را ارتقا بخشیده که یکی از عوامل بزرگ آنرا میتوان بلند رفتن ظرفیت ها دانست.
در سال ۱۳۸۹ شمسی از جمله ۱۶۳ میلیون دالر بودجه انکشافی وزارت معارف ۵۴ فیصد آن  به مصرف رسیده است  و بودجه یکسال قبل آن ۱۸۰ میلیون دالر بوده که ۴۳ فیصد آن مصرف شده بود .
در سال ۱۳۸۷ شمسی وزارت معارف نیز موفق شد که ۴۳ فیصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند، و همچنان در سال ۱۳۸۶ از جمله ۱۲۲ میلیون دالر بودجه انکشافی ۲۵ درصد آن مصرف شده بود .
علاوتاً وزارت معارف افغانستان توانست تا در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۹۹ اعشاریه ۱۳ درصد بودجه عادی خودرا مصرف کند که نزدیک به ۲۳ میلیارد افغانی بوده است .
قابل یادآوری است که در سال پار در چوکات وزارت معارف حدود ۲۳۷ هزار معلم و کارکن مشغول خدمت بودند که معاشات شانرا به وقت معین بدست آورده اند .

با احترام

ریاست نشرات واطلاعات وزارت معارف