تدویر نشست مشورتی رهبری وزارت معارف با نماینده گان نهاد های جامعه مدنی

به هدف انکشاف و تقویۀ نظام آموزشی کشور نشستی با نماینده گان نهادی های جامعه مدنی کشور تحت ریاست محترم دکتور محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف صورت گرفت که روی تقویه و توسعه بخش های گونا گون نظام معارف افغانستان بحث های همه جانبه شد.

در این نشست روی شمولیت اطفال به ویژه دختران، شمولیت اطفال مهاجرین عودت کننده به وطن، جلوگیری از فساد اداری در وزارت معارف، گشایش مجدد مکاتب مسدود، جلب همکاری و حمایت مردم به خصوص علمای کرام، تکمیلی نصاب صنوف ابتدایه، آموزش آنلاین، بهبود وضعیت غیر نظامی و غیر سیاسی سازی مکاتب، ایجاد سیستم نظارتی جوابگوی، استخدام معلمان، معاشات معلمان، بازسازی و نوسازی تعمیرات مکاتب، تأسیس مکاتب محلی و آموزش های تسریعی در مناطق دور دست، فراهم آوری سهولت های آموزشی متوازن برای تمام اتباع افغانستان، جمع آوری معلومات دقیق، ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی معلمین، و صل مکاتب با سیستم انترنت و سایر موضوعات مهم مورد بحث صورت گرفت. در این نشست همچنان به همکاری و هماهنگی بیشتری با سایر ادارت بالاخص وزارت تحصیلات عالی تأکید شد.

محترم داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف به هدف آوردن اصلاحات در نظام آموزشی و بهبود سیستم تعلیم و تربیه در کشور، این نشست را مهم خوانده و تأکید نمودند که در هماهنگی با جامعۀ مدنی و حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان معارف کشور را تقویه بخشیده و انکشاف خواهند داد.
محترم سرپرست وزارت معارف افزودند:«رییس جمهور محترم محمد اشرف غنی به تمام والیان هدایت سپرده اند تا حمایت همه جانبه از معارف نموده و در زمینه سهولت های لازم را فراهم نمایند.»
همچنان از جامعه مدنی خواستند تا در راستای بهبود و ضعیت و غنامندی نظام آموزشی کشور کما کان پیشنهادات و طرح های خویش را شریک ساخته و به ارتباطات کاری ادامه داده شود تا باشد برای عموم مردم افغانستان زمینه آموزش با کیفیت و معیاری فراهم گردد.

شایان ذکر است که جلسه حاضر با نهادهای مدنی کشور تداوم نشست محترم محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با شورای عالی قوای بشری بوده که در مورد روند اصلاحات در معارف تحت عنوان نیروی کاری معارف افغانستان چندی قبل تدویر یافته بود.
در شورای عالی قوای بشری از سوی نماینده گان جامعه مدنی طرح که شامل مدیریت مکاتب، آموزش تسریعی، صنوف در سطح جامعه، آموزش از راه دور، تعلیم و تربیه آنلاین، تعلیمات و نظارت و سایر موضوعات مورد بحث صورت گرفته بود.