اعمار 4 باب مکتب در ولایت شبرغان

به کمک مالی و تخنیکی جامعه جهانی 4 باب مکتب در قریه های پمپ خانه، قوچین، چهار پیکال و نو آباد ترکستان شهرشبرغان ولایت جوزجان اعمارگردیده است.
نصیراحمد یوسفی مسوول پروژه افزایش دسترسی به بیجاه شده گان داخلی متضرر از جنگ گفت: «اداره کمک های بشری اروپا به هدف افزایش دسترسی اطفال بیجا شده گان از جنگ های داخلی مکاتب مذکور را به قیمت مجموعی 195 هزار دالر امریکایی که از سوی جامعه جهانی تمویل گردیده در مدت یک سال ونیم اعمار نموده است. هدف ما جذب آنعده اطفال به این مکاتب می باشند که به اثر نا امنی ها به مرکز ولایت مذکور آمده و از نعمت آموزش به دور مانده اند.»
محترم قدرت الله یکتن از بیجا شده گان ضمن خرسندی از این اقدام نیک مراتب قدردانی خویش را به مسوولان ابراز داشته واظهار امیدواری نمودند که تعداد این مکاتب برای اطفال مهاجرو بیجاشده گان داخلی توسعه یابد.