سنگ تهداب تعمیر یک باب مکتب در ولایت بلخ گذاشته شد

سنگ تهداب تعمیر لیسه نمبر یک استاد شهید عبدالعلی مزاری شهر مزار شریف ولایت بلخ توسط مسوولین محلی آن ولایت در حالیکه تعدادی متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند گذاشته شد.
تعمیر متذکره در سه طبقه بصورت پخته و اساسی به مصرف مجموعی 37 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت معارف در مدت 6 ماه اعمار می گردد، که دارای 34 صنف درسی، 6 اتاق اداری، میز و چوکی برای شاگردان با سایر ملحقات ضروری آن می باشد.
قابل یاد آوری است که فعلا در لیسه متذکره به تعداد 3100 تن شاگرد ذکور واناث در دو تایم مصروف آموزش هستند که با اعمار تعمیر متذکره زمینه آموزش بهتر برای شان مهیا خواهد گردید.