معرفی سرپرست ریاست دفتر وزارت معارف

جهت جلوگیری از سکتگی در امور رسمی و نظر به لزوم دید مقام محترم وزارت معارف، با حضور جلالتمآب دکتور محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف، محترم ضیاءالحق صافی رئیس تحرک اجتماعی و شوراهای مکاتب این وزارت به حیث سرپرست ریاست دفتر تعیین گردید.
محترم دکتور محمد ابراهیم شینواری حین معرفی رئیس جدید دفتر از خدمات محترم دکتور کمال الدین امینی که اخیراً در وظیفۀ دیگری توظیف شده اند تشکری نموده و از بارگاه ایزد منان برای محترم ضیاءالحق صافی توفیقات مزید استدعا نمودند.
متعاقباً ضیاءالحق صافی سرپرست ریاست دفتر نیز اذعان داشتند که با استفاده از دانش مسلکی و تجربیات که در این راستا دارد به هدف بهبود وضعیت کاری از هیچگونه تلاش دریغ نخواهند ورزید.