سنگ تهداب تعميردو باب مکتب در ولایت بلخ گذاشته شد

بلخ: سنگ تهداب تعمیر جدید لیسه سید جماالدین افغان ولیسه شهید علی قلند ولسوالی شولگره ولایت بلخ گذاشته شد.
تعمیر هاي متذکره بصورت پخته و اساسی در دو طبقه از بودجه انکشافی وزارت معارف به ارزش مجموعی 65 میلیون افغانی در مدت یکسال اعمار گردیده . که تعمیر لیسه سید جمال الدین افغانی دارای 34 صنف درسی ، 6 اتاق اداری، دیوار احاطه، 10 تشناب، میز وچوکی برای شاگردان وسایر ملحقات ضروری میباشد.
تعمير لیسه شهید علی قلند دارای 24 صنف درسی ، 6 اتاق اداری، یک حلقه چاه آب آشا میدنی، میز وچوکی، دیوار احاطه، 8 تشناب با سایر ملحقات ضروری می باشد.
قابل یاد اوری است که درلیسه سید جمالدین افغانی به تعداد 3000 تن شاگرد ودرلیسه شهید علی قلند به تعداد2100 تن شاگرد ذکور در دوتایم مصروف آموزش هستند،که با اعمار تعمیر های متذکره مشکل شاگردان از ناحیه نبود تعمیر مرفوع خواهد گردید.
در مراسمی که به همین مناسبت در محوطه مکاتب متذكره تدویر گردیده بود بر علاوه مسوولین مقام ولایت، رییس معارف آنولایت تعدادی از منسوبین ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند.