پیام سرپرست وزارت معارف به مناسبت روز جهانی زبان مادری

زبان وسیله مهم افهام، تفهیم و شناخت است. خداوند ج انسانها را در گروه های مختلف خلق نموده که هر کدام زبان مخصوص دارند و توسط آن تفاهم را به میان آورده روابط بر قرار می نمایند.
این اهمیت زبان است که دنیا آن را درک نموده و بر اساس آن یک روز را به نام روز جهانی زبان مادری مسمی کرده است که همه ساله از آن تجلیل به عمل میاید.
امسال این روز تحت شعار «تعدد زبان به خاطر پیشرفت دوامدار» تجلیل می شود. هدف این است که تعدد زبانها منحیث یک قوه باز دارنده پیشرفت شناخته نه شده؛ بلکی در چهارچوب برنامه های هزاره سوم یکی از عوامل پیشرفت دوامدار به حساب بیاید.
تحقیقات نشان میدهد که در چند نسل آینده از میان حدودآ 7000 زبان زندۀ دنیا، بیشتر از 50 در صد آن که بالای پیشرفت، جهانی شدن، سیاست جهانی، پالیسی و اقتصاد جهانی تأثیرگذار نیست از بین می روند که در نتیجه میلیون ها انسان از تکلم به زبان مادری شان محروم خواهند شد.
افغانستان به حیث عضو مهم سازمان کلتوری ملل متحد متعهد است که به منظور حفظ و نگهداشت زبان های موجود در کشور که حدود 35 زبان است، جدوجهد جدی نماید.
ما زبانهای موجوده خود را به مثابه گلهای رنگارنگ ساختار اجتماعی و کلتوری کشور خود می دانیم که برای جامعه ما زیبایی خاص بخشیده است.
وزارت معارف منحیث اداره تربیت کننده نسل جدید بصورت جدی کار می کند تا امکانات آموزشی به زبان مادری را برای هر طفل فراهم سازد.
مادۀ 43 قانون اساسی کشور صراحت دارد که دولت مکلف است تا امکانات آموزش زبان مادری را فراهم سازد.
با توجه به اصول قانون اساسی وزارت معارف در مناطقی که اکثریت مردم به یک زبان خاص تکلم می کنند، امکانات آموزشی به همان زبان را مهیا ساخته است.
هکذا در کنار آن کتب درسی به 8 زبانیکه در قانون اساسی به حیث زبان های سوم ملی از آن یاد شده است، تألیف و چاپ نموده و معلمان جدید غرض تدریس این کتب استخدام شده اند.
هم چنان برای نخستین بار است که وزارت معارف در شماری مکاتب شهر کابل و سایر ولایات برای اطفالی که به زبانهای دری و پشتو تکلم می کنند صنوف جداگانه ایجاد کرده و این پالیسی را قویاً تعقیب می کند.
ما متعهد هستیم، که مطابق نیازمندی های بشری، قانون اساسی و خواست مردم خود در این راستا کار خود را دوام بدهیم و از آن نهاد ها، مراکز، شخصیت ها و منابع علمی که در این زمینه تلاش خستگی ناپذیر نموده و می کنند، قدردانی می کنیم.
به امید سالی که گوینده هر زبان در آن خوش، خوشحال و مؤفق باشد.
 
با احترام 
داکتر محمد ابراهیم شینواری
سرپرست وزارت معارف