تدویر ورکشاپ برای استادان ولایت بادغیس

ولایت بادغیس: برای معلمین مکاتب ولایت بادغیس ورکشاپ یک روزه پیرامون آگاهی از خطرات ماین ومواد منفلق ناشده دایر گردید.

ورکشاپ متذکره ازطرف موسسه یونیسف وهمکاری ریاست کار وامور اجتماعی و معارف ولایت باد غیس در تالار ریاست آمور زنان براه انداخته شده که به تعداد ۵۰ تن ازمعلمین مکاتب قلعه نو، ولسوالی قادیس وابکمری اشتراک نموده اند، که در رابطه به موضوع دانستنی های ارزش مندی رافرا خواهند گرفت.