کنفرانس معرفی پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی

محترم دکتور محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف درمحفل افتتاحیه کنفرانس معرفی پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی ضمن خوش آمدید مهمانان اظهار نمودند : " بنیاد تعلیم وتربیه همانا از آیۀ کریمه " اقرأ " آغاز یافت که ار تباط و سیع در تمام عرصه های زندگی دارد. زیرا خوانش است که باعث شناخت وحدانیت خداوند (ج) شده و پیشرفت جهان نیز از فیوضات معارف می باشد.
بناٌ با در نظر داشت این اصل وزارت معارف افغانستان در همکاری با مؤسسه USAID پروژه " اطفال افغانستان می خوانند " را برای شاگردان اصول صنفی (از صنف اول – سوم ) آغاز کرد. "
محترم معین تعلیمات عمومی وزارت معارف اضافه کردند: " در این پروژه مهارت های خواندن شاگردان دوره اصول صنفی بالا رفته و هم اصلاح نصاب در نظر گرفته شده است. "
محترم دکتور شینواری از عموم معلمان صنوف اول الی سوم تقاضا نمودند تا اهتمام جدی به خوانش شاگردان به خرچ دهند. 
متعاقباً آقایان Douglas Dalton نماینده محترم مؤسسه USAID و ممدوح فضیل رییس عمومی پروژه اطفال افغان می خوانند، نیز پیرامون موضوع صحبت نمودند و به تداوم همکاری های مؤسسات خویش در را بطه به بهبود و ضعیت نظام آموزشی کشور تاکید کردند.
هم چنان پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی از سوی محترم نجیب الله کامران رییس بخش پالیسی این وزارت طی ارائیه پریزنتیشن جامع با جزئیات ارایه گردید که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
در اخیر، کنفرانس با صحبت های محترم عبدالواسیع آرین رییس عمومی پلان وزارت معارف ارزیابی و جمبندی گریده و از مسؤولان امور خواسته شد تا در تطبیق پالیسی یاد شده تلاش جدی و همه جانبه نمایند.
لازم به یاد آوری است که در این محفل علاوه از مسؤولان ریاست های پلان و معینت تعلیمات عمومی، شماری از رؤسای ادارات مرکزی معارف، نمایندگان معلمان و آمران مکاتب دولتی و خصوصی هم اشتراک داشتند.