وزیر معارف کشور با سفیر کشور هندوستان دیدار و گفتگو نمود

دکتر محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور امروز در دفتر کارش با آقای ونای کمار سفیر کشور هندوستان دیدار و گفتگو نمودند. سفیر هندوستان در این دیدار ضمن یادآوری از میراث مشترک تاریخی و اشتراکات فرهنگی میان دو کشور تاکید نمود که هندوستان در کنار افغانستان است و مانند گذشته در زمینه های گوناگون به تعهدات و کمک هایش ادامه خواهد داد. آقای کمار اضافه نمود:

" ما می خواهیم دانش آموزان و دانشجویان افغانستان را در بخش های مدیریت منابع آبی، پروسس میوه و انجنری معدن آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت بدهیم، در این زمینه ها افغانستان به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد و ما می خواهیم در پرورش این نیرو افغانستان را یاری رسانیم." او همچنان از وزیر معارف کشور خواست تا لیست پیشنهادات وزارت معارف را با اولویت های آن به او بسپارد تا کشور او بر اساس پیشنهادات و اولویت های وزارت معارف بتواند کمک هایش را با این وزارت هماهنگ کند.

وزیر معارف کشور در این دیدار ضمن ابراز سپاس و قدردانی از کمک های مردم هند به مردم و حکومت افغانستان یاد کرد که مدل آموزشی هند می تواند برای افغانستان آموزنده باشد و او گفت که از زمان تحصیل و ماموریتش در هند مدل های آموزشی در هند را مورد مطالعه قرار داده است. وزیر معارف کشور در این دیدار گفت:" کشور هند با افغانستان روابط سیاسی، تاریخی و فرهنگی عمیق دارد  هند می تواند برای افغانستان در زمینه های آموزشی الگوی خوبی باشد. من در هند تحصیل کرده ام و کارایی نظام آموزشی هند را از نزدیک دیده ام."
وزیر معارف کشور همچنان اولویت هایش را در سه محور، بازنگری نصاب و تربیه نیروی بشری متخصص در این زمینه، آموزش های تخنیکی و مسلکی و چاپ کتاب با سفیر کشور هند مطرح کرد و ابراز داشت که در این سه زمینه خواهان همکاری کشور او می باشد.