اطلاعیه در مورد مکاتب ولایت فراه

وزارت معارف نظر به نگرانی های شدید امنیتی در ولایت فراه و به منظور حفظ جان شاگردان، استادان و کارمندان معارف اعلام می دارد که الی بهبود و ضع امنیتی این ولایت مکاتب و سایر مراکز تعلیمی رخصت می باشند.
به ریاست معارف فراه هدایت داده می شود که تا پایان مشکلات امنیتی دروس و امتحانات شاگردان را تا هدایت بعدی (بعد از عید رمضان) به تعویق بیاندازند. وزارت معارف از خداوند توانا خواهان حفظ جان تمامی هموطنان ما در ولایت فراه و ختم جنگ در تمامی کشور می باشد.