گشایش دو باب مکتب مسدود در ولایت بادغیس

مکتب ابتدائیه توره شیخ ولسوالی مقر و ابتداییه کوچی کلالی ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس که نسبت مشکلات امنیتی مسدود گردیده بود، اینک به اثر تلاش رییس معارف، شورای اداری مکاتب و در همکاری با بزرگان قومی و علمای کرام ولایت یاد شده دو باره باز گشایی گردید.
اهالی و شورا اداری مکاتب مذکور به ریاست معارف آن ولایت ضمن تعهد باز گشایی مکاتب بسته وعده هر گونه همکاری را در راستای بهبود وضعیت معارف آن ولایت را به ریاست معارف سپرده اند.
با باز گشایی مجدد مکاتب مذکور زمینه آموزش برای اضافه از 400 تن شاگرد ذکور وآناث فراهم گردیده که ریاست معارف ولایت بادغیس از همکاری اهالی شریف ولسوالی مقر و آبکمری این ولایت اظهار خرسندی نمودند.