سرپرست وزارت معارف با سفیر کشور ترکیه دیدار و ملاقات نمودند

طی دیدار یکه جلالتماب دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف با آقای اوگوژان اردگرول داشتند ضمن اینکه روی موضوعات مورد علاقه در پیوند به بهبود وضعیت نظام معارف افغانستان، همکاری های کشور ترکیه و غیره صحبت شد، سفیر کشور ترکیه کارکردهای این وزارت را ستوده و در جهت همکاری های بیشتر، وعده هرگونه همکاری کشور متبوعش را به رهبری وزارت معارف سپردند.
همچنان سفیر کشور دوست ترکیه با اشاره با سابقه دوستی یک صد ساله میان دو کشور اسلامی افغانستان و ترکیه اذغان داشتند:" می خواهیم بر مبنای قرارداد یکه فی مابین کشورهای مان در پیوند به انتقال مکاتب افغان – ترک صورت گرفته، این پروسه انجام یابد که به هیچ وجه این انتقال به تنها باعث صدمه رسیدن به شاگردان مکاتب مذکور نمی گردد، بلکه سهولت های آموزشی بیشتر برای آنها فراهم خواهد شد.
محترم سرپرست وزارت معارف نیز با اظهار قدردانی از کمک های کشور ترکیه در تمام عرصه ها به خصوص برای معارف افغانستان، اضافه نمودند:" تماس های ما با اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک به خوبی پیش می رود و برای آنها اطمینان داده شده که امکانات بیشتر تعلیمی و تربیتی برای اطفال افغان در این مکاتب مهیا میگردد و چانس بیشتر آموزشی میسر خواهد شد و اما نمی خواهیم که از این مسالۀ استفاده سیاسی صورت گیرد."