سرپرست تحرک اجتماعی و شوراهای مکاتب تعیین شد

نظر به لزوم دید مقامات صالحه و به منظور جلوگیری از بروز سکتگی در امور محوله و با توجه به تجارب کاری محترم رحیم الله لودین که قبلاً به حیث رئیس معارف ولایت زابل ایفای وظیفه نموده است، به حیث سرپرست ریاست تحرک اجتماعی و شوراهای مکاتب تعیین و به پرسونل آن ریاست معرفی گردید. 
جلالتماب دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف حین معرفی محترم رحیم الله لودین گفتند: "باتوجه به مهم بودن این بخش به ویژه در حال حاضر که برنامه های زیادی حمایتی از معارف تحت کار می باشند محترم لودین به حیث سرپرست این ریاست تعیین گردید."
همچنان دکتر میرویس بلخی اضافه نمودند:" امیدوارم این ریاست بتواند امور محوله را به صورت جدی پیش برده و در جهت همکاری و کمک به تسریع امور با ایشان همکار می باشم."
سرپرست وزارت از ضياوالحق صافي رئيس اسبق اين اداره ستايش نموده گفتند كه رييس جديد بايد دستاوردهايش را حفظ نمايد. 
متعاقباً محترم لودین هم تعهد سپردند که وظایف محوله را مخصوصاً در سال حمایت از معارف در جهت بهبود وضعیت معارف و جلب همکاری های مردم هرچه زیادتر انجام خواهند داد."