نشست به اشتراک کارمندان بخش اناثیه وزارت معارف در پیوند به منع خشونت علیه زن دایر گردید

صبح امروز به اشتراک کارمندان بخش اناث ریاست های مختلف وزارت معارف نشست در پیوند به اذیت و آزار خانم ها در ادارات که از سوی واحد جندر این وزارت راه اندازی شده بود، دایر گردید.
در ابتدأ محترم نجیبه نورستانی مسوول واحد جندر وزارت معارف تشریف آوری مدعوین محفل را خوش آمدید گفته و با اشاره با قوانین جاریه کشور واصالت فرهنگ ملی در روشنایی احکام دین مقدس اسلام، نقش زنان را در عرصۀ تعلیم و تربیه و پیشرفت و ترقی کشور مهم خوانده و اذعان داشتند که زنان همانند مردان می توانند با حفظ اصول فرهنگ ملی و با رعایت ارزش های دینی تحصیل و کار نمایند و این حق بانوان در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور محفوظ است.
محترمه نورستانی یادآور شدند: «بهترین دانشمندان، مخترعین و سیاستمداران بزرگ دنیا در دامان مادران پرورش یافته اند، بناءً با این بخش اعظم جامعه ایجاب می نماید تا با نهایت مهربانی و فراهم آوری سهولت های لازم کاری برخورد نموده و از هر گونه آزار و اذیت آنها جداً جلوگیری نمود.»
محترمه نجیبه نورستانی برای همه خواهران وزارت معارف خاطر نشان ساخته و اطمینان داد که رهبری وزارت کماکان در حل مشکلات خواهران مبادرت ورزیده و به تداوم همکاری ها و همدلی با بانوان در رفع مشکلات وظیفوی ایشان تجدید میثاق و تأکید نمودند.
اخیراً چند تن از خانم ها پیرامون موضوع صحبت نموده از اهتمام رهبری وزارت معارف در رابطه به منع خشونت و اذیت و آزار زنان در ادارات اظهار قدردانی نمودند.