سنگ تهداب لیسه حنظله بادغیسی گذاشته شد

سنگ تهداب تعمیر 24 صنفی لیسه حنظله بادغیسی که قرار است در گسترۀ 560 متر مربع زمین اعمار شود در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس گذاشته شد. 

این تعمیر با هزینه اضافه از یازده میلیون افغانی در هشت ماه کاری آینده بصورت پخته و اساسی در سه طبقه اعمار میشود. 
تعمیر مذکور 24 صنف درسی داشته و از تمام امکانات تدریسی برخوردار خواهد بود که همزمان در یک تایم گنجایش 1200 شاگرد را دارا می باشد.
قابل یاد دهانیست که با اعمار تعمیر جدید برای لیسه حنظله بادغیسی، مشکل اضافه از 5000 شاگرد از بابت کمبود صنوف درسی رفع خواهد شد.


در مراسم تهدابگذاری لیسه مذکور ضمن حضور دوکتور عبدالغفور ملک زی والی ولایت، دوکتور ذکریا رحیمی رئیس معارف، مدیران، معلمان، شاگردان وعدۀ از محاسن سفیدان و علما این ولایت نیز اشتراک داشتند.