اعلان کاریابی

وزارت معارف افغانستان به منظور شناسایی، توحید و گرد آوری منابع عایداتی خویش به یک نفر متخصص ارشد در امور انکشاف تشبثات در سکتور معارف، ضرورت دارد. 
مواصفات
- دارای درجه تحصیل فوق لیسانس و یا بالاتر از آن در رشته اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و یا توسعه تعلیم و تربیه باشد.
- دارای تجربه کاری در امور انکشاف تشبثات و یا مرتبط به تشبثات در سکتور تعلیم و تربیه باشد.
- تجربه انجام تحقیق، تجزیه و تحلیل برای جستجوی فرصت های بازار وتشبث در افغانستان را داشته باشد.
- تجربه تدوین ستراتیژی، برنامه ریزی راهبردی و اجرای برنامه ها در سازمان و مجتمع های بزرگ چند بخشی را دارا باشد.
- تجربه ایجاد ظرفیت و انتقال دانش و مهارت های مرتبط به انکشاف تشبثات را داشته باشد.
- تجربه نوآوری و ایجاد تشبثات جدید به هدف فراهم آوری چشمه های جدید عایداتی را دارا باشد. 
- درک قوی فرصت ها برای تشبث و پویایی بازار در سکتور تعلیم و تربیه در افغانستان را داشته باشد.
- توانایی رهبری برنامه ریزی ستراتیژیک، مدیریت مبتنی بر نتیجه و گزارش نویسی را داشته باشد.
- سابقه ایجاد و حفظ همکاری های موثر با موسسات تمویل کننده، سکتور خصوصی و ذینفع ها و برقراری ارتباط با حوزه های مختلف کاری را دارا باشد.
- مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباط و مذاکره موثر و توانایی بیان ابتکارات در عرصه انکشاف تشبث را داشته باشد.
- مهارت های تحلیلی بلند به هدف جستجوی راه حل ممکن به مسائل را دارا باشد.
- قابلیت رهبری، تطبیق پذیری و صداقت در امور کاری را داشته باشد.
- تمرکز بر نتایج و پاسخ مثبت به بازخورد را دارا باشد.
- قابلیت کار با انرژی تمام و نگرش مثبت را داشته باشد.
- توانایی برقراری ارتباط با افراد در همه سطوح و تأثیرگذاری بر آنها را دارا باشد.
 
کسانی که شرایط لازم را داشته باشند، خلص سوانح شان را همراه با مدارک تحصیلی، تجارب کاری و سایر مشخصات مورد نیاز به ایمیل آدرس ذیل از تاریخ 17/7/1397 الی ده یوم ارسال دارند.
Chiefofstaff@moe.gov.af