معاشات معلمین و کارمندان وزارت معارف از طریق مبایل پرداخت می گردد

تفاهمنامۀ توزیع معاش از طریق مبایل برای معلمان و سایر کارمندان وزارت معارف فی مابین وزارت معارف و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به امضاء رسید.
برمبنای این تفاهمنامه، هر کارمند معارف که در این سیستم جدید ایجاد شده، ثبت و راجستر می شود بعد از به دست آوردن یک پیامک (مسیج) به مبایلش می توانند از نزدیک ترین نماینده گی شرکت های مخابراتی روشن و افغان بیسم معاشات شان را اخذ نمایند.
دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در محفل امضای این تفاهمنامه گفت:" با امضای این تفاهمنامه معاشات به موقع و اسرع وقت به معلمان و کارمندان معارف از طریق تیلفون همراه (مبایل) خواهد رسید. سیستم جدید معاشات «مبایل منی» نامیده شده که می تواند در اسرع وقت به دور ترین نقاط کشور معاشات را رسانده و از حیف و میل حقوق معلمان جلوگیری نماید."
دکتور بلخی اضافه نمود که برمبنای ترویج سیستم "مبایل منی" ضمن مدیریت سالم در تادیه معاشات تا حدودی از تورم تشکیلاتی مبنی بر موجودیت معتمدین و سیستم سنتی آن نیز کاسته شده و سهولت های قابل ملاحظه یی در پروسه توزیع معاش معلمان رونما خواهد گردید.
سرپرست وزارت معارف گفت:" پروژه مبایل منی یک پروژه بزرگ بوده که مراحل ابتدائی آن بصورت امتحانی در ولایت های ننگرهار، کندهار و پروان از چند ماه بدین سو آغاز گردیده و است. تا اکنون 20800 تن در این سیستم ثبت شده اند و 4130 تن معلم عملاً از این طریق معاشات خویش را بدست می آورند."
وی افزود که روند اصلاح سازی سیستم های ارائه خدمات تعلیمی در وزارت تحت امرش ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد گشایش بعضی از پروژه های دیگری با وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز خواهیم بود.
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز توزیع معاشات از طریق مبایل را یک امر مهم دانسته افزودند که در راه استفاده از تکنالوژی معلوماتی با وزارت معارف همکاری های همه جانبۀ را خواهد داشت.
آقای آریوبی افزود، بر اساس این تفاهمنامه در قدم اول به همکاری شرکت مخابراتی افغان بیسیم 43 هزار معلم و کارمند وزارت معارف در کابل و 76 هزار تن دیگر در ولایات هرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان و لغمان به همکاری شرکت مخابراتی روشن از این طریق معاشات خود را به دست خواهند آورد و هم چنان تلاش جریان دارد که برای 120 هزار کارمند و معلم باقی مانده نیز این سیستم فعال و مورد استفاده قرار گیرد.