جمنازیوم مکتب لیسه عالی مریم با حضور سرپرست وزارت معارف افتتاح شد

وزارت معارف_ کابل: جمنازیوم مکتب لیسه مریم با حضور دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افتتاح شد.
دکتر محمد میرویس در مراسم افتتاح این جمنازیوم با ابراز سپاسگزاری از حامیان معارف در سال حمایت از معارف گفت که در دهه‌ی حمایت از معارف تمامی تمرکز و ظرفیت خود را روی توسعه معارف هزینه خواهد کرد.
سرپرست وزارت معارف در این مراسم بر مردمی سازی معارف تاکید ورزید و افزود که اگر معارف مردمی نشود و مردم از معارف حمایت نکنند، برآورده ساختن خواست ایجاد فضای مصئون و متوازن تعلیمی و تربیتی در حدِ حرف باقی خواهد ماند.

سرپرست وزارت معارف از شهروندان خواست تا قسمتی از کمک‌های مالی خود را با شعار " خودکفایی افغانستان برای افغانستان" هزینه‌ی توسعه معارف کنند.
در این مراسم بانو نوریه راغب مدیره لیسه عالی مریم از کمک‌های صورت گرفته به این مکتب در قسمت اعمار جمنازیوم و سایر بخش‌ها از نهادها و افراد کمک کننده سپاسگزاری کرد.
نهادها و افراد کمک کننده به این مکتب، نیز تعهد سپردند که برای ایجاد زمینه تعلیم برای فرزندان کشور از تلاش دست برنمیدارند.
اعمار جمنازیوم برای شاگردان لیسه عالی مریم 85000 افغانی هزینه برداشته که این پول از سوی بانک بین المللی افغانستان پرداخت شده است.
هم چنان شهروندان معارف دوست در خارج از کشور، ده پایه کمپیوتر را با تمامی تجهیزات مورد نیاز آن به هزینه 274،684 افغانی خریداری و به اداره لیسه مریم کمک نموده اند.

به همین گونه کمیته حمایت از معارف این مکتب، روی کانکریت ریزی 700 متر مربع از ساحه‌ی مکتب متذکره مبلغ 185،500 افغانی سرمایه هزینه گذاری کرده است.

مبلغ 230،000 افغانی نیز از سوی معارف دوستان و اولیای شاگردان در بخش‌های سرسبزی مکتب، ترمیم ساختمان صنوف و سایر بخش‌ها، رنگمالی، و تهیه تجهیزات و لوازم درسی هزینه شده است.