مسابقه سواد اموزی بی بی گل -۲۰۱۸

اعلان برای درخواست:
دفتر یونسکو با همکاری دفتر نزدیک بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان، دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری و معینیت سواد آموزی وزارت معارف از تمام دوطلبان تقاضا بعمل می آورد که درخواست های خویش را برای اشتراک در مسابقه سواد آموزی بی بی گل با موضوع " سواد برای تغیر اجتماعی و انکشاف پایدار " ارسال کنند.
هدف:
هدف عمده مسابقه " سوادآموزی بی بی گل " را قدردانی و تشویق از کارکردهای ادارات، موسسات و افراد که در عرصه ارتقای سطح سواد در افغانستان فعالانه سهم گرفته و برنامه های موثر سواد آموزی را در افغانستان تطبیق کرده است، تشکیل میدهد. مسابقه ذکر شده در دستیابی برای رسیدن به هدف شماره 4 اهداف انکشاف پایدار (تامین تعلیمات فراگیر و مساویانه و حمایت از فرصتها ییادگیری مادامالعمری برای همه)، کمک خواهد نمود.
 
 
چه کسانی واجد شرایط هستند؟
نامزدان این مسابقه باید سهم قابل ملاحظه ی رادر راستای عرضه خدمات سواد آموزی برای جوانان و بزرگسالان خاصتا برای اقلیتها و زنان، ایفاکرده باشند. در خواست کننده ها باید در بخش های ذیل در عرصه سواد آموزی دست آورد های قابل ملاحظه داشته باشد.
• کیفیت یاد دهی و یادگیری
• موثریت
• مرتبط بودن برنامه با نیازمندی های فردی و اجتماعی سواد آموز
• ابتکار
• رضاکاری برای ارتقای سطح سواد
• پایداری
• شمولیتگروپ های مختلف اجتماعی خصوصا خانمها
• استفاده از تکنالوژی معلوماتی
 
چه کسانی واجد شرایط نیستند؟
پروژه ها که برنده جایزه مسابقه سواد آموزی بی بی گل در سال 2016 شده باشد، واجد شرایط نیستند.
 
درخواست باید حاوی معلومات ذیل باشد:
• تاریخچه مختصرفعالیت های موسسه در بخش تعلیمات بزرگسالان مرتبط با این مسابقه 
• توضیحات مکمل در مورد میتود ها و دست آورد ها‎و اثرات آن در جوامع مستفید شونده
• اسناد ضمیموی وحمایوی
• تشریحات مختصر راجع به مطابقت فعالیت های ایشان با مسابقه سواد آموزی بی بی گل
امتیازات برای برنده گان جایزه: 
1. برنده مقام اول: 2000 دالرامریکایی همرای یک لوح تقدیر
2. برنده مقام دوم: 1500دالرامریکایی همرای یک لوح تقدیر
3. برنده مقام سوم: 1000دالرامریکایی همرای یک لوح تقدیر
 
چطور میتوانید ثبت نام کنید؟
درخواست کننده باید به ویب سایت های ذیل مراجعه نموده تمام معلومات مورد ضرورت و فورم درخواست را از آنجا بدست آورد:
ویب سایت یونسکو در افغانستانhttp://www.unesco.org/new/en/kabul/work-with-us/procurement/
ویب سایت وزارت معارف معینیت سواد آموزی http://ldmoe.gov.af/
کمیسون ملی افغانستان برای یونسکو https://en.unesco.org/countries/national-commissions
ویب سایت موسسه اکبر: www.acbar.org
درخواست کنندگان درخواست خویش را همراه با اسناد حمایوی به ایمل ادرس lp.prize@unesco.org ارسال نموده و کاپی الیکترونیک که داری حجم بیشتر باشد آن را در کابل به سکرتریت معینیت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان واقع چهار راهی شیرپور مقابل شفاخانه ایمیرایجنسی، تحویل دهند.
آخرین مهلت زماني برای تحویلي اسناد:۲۷ فبروری سال ۲۰۱۸