لایحه وظایف ریاست اداری و مالی


1- این لایحه مطابق به ریفورم اصلاحات خدمات ملکی غرض تفویض صلاحیت ها ومسولیت ها مامورین ومدیران ترتیب ووضع گردیده است.
2- ریاست اداری ومالی دربست فوق رتبه درچوکات تشکیل وزارت معارف فعالیت میکند.
3- هریک ازروسای ومدیران درراس به حیث رئیس ومدیرقراردارند.

وظایف رئیس:
. تطبیق پالیسی عمومی وزارت معارف مطابق قانون اساسی وقانون معارف.
. نظارت وکنترول ازتطبیق قانون ، مقررات ولوایح جمهوری اسلامی افغانستان.
. انکشاف وبهبود کیفیت وکمیت امورمالی واداری جهت تعلیم وتربیه عصری مطابق قانون اساسی وآگاه بودن خود رئیس ، معاونین ، مدیران ازپلان استراتیژیک ملی وپلان استراتیژیک معارف وآنرا در عمل پیاده کردن.
. ارایه گذارش به مقام وزارت ( وزیر، معینان ).
. تطبیق وعملی کردن اوامر مقام وزارت ( وزیر ، معینان ) مطایق قانون ومقررات.
. رهنمائی واشتراک عملی در ترتیب بودجه عادی وزارت.
. رهنمائی عملی درترتیب وساختارتشکیلاتی وزارت معارف مطابق ریفورم.
. ارایه بودجه وتشکیل ترتیب شده به مقام وزارت جهت تائید ومنظوری.
. دفاع ازبودجه وتشکیل ترتیب شده به وزارت مالیه وتشکیلات اداره امور.
. نظارت وکنترول از تقسیمات عادلانه تخصیصات با درنظرداشت تشکیل واحد های بودجه.
. نظارت وکنترول ازارسال به موقع تخصیصات.

مدیریت عمومی تحریرات:
ترتیب وطی مراحل فورمه های قرارداد اجبران ،ابلاغ هدایات رسمی مقام وزارت وریاست اداری به شعبات مربوطه ،کنترول حاضری مامورین واجیران ،راپورمعاشات کارمندان ریاست ،توحید راپورکارشعبات ریاست اداری و مالی بمقام وزارت.

مدیریت عمومی مالی:
مراقبت ازامورمالی ، تخصیصات ، تشکیل بودجوی ودفاع ازآن ، انتقال بست ها به اساس هدایت.

مدیریت تشکیل وبودجه :
ترتیب تشکیل وزارت پس ازمنظوری مقام ریاست دولت مطابق نیازمندی های مرکزوولایات ،تاسیس مکاتب ابتدائیه وارتقای آن به متوسطه وازمتوسطه به لیسه.

مدیریت توزیع :
تقسیم تخصیصات بواحد های دومی که ازجانب ریاست دولت وپارلمان تائید وتوسط وزارت مالیه اطلاع میگردد، فرستادن تخصیصات بعد از تجویز وزارت مالیه وثبت کامپیوتر شده باشد غرض ثبت به دفتر م 38 وم 20 به مدیریت دفتراداری.
مدیریت عمومی محاسبه نقدی:
اجرای معاشات وسایرامتیازات کارمندان اپرات مرکزومعارف شهرکابل طبق تعامل حسابی ،تطبیق اسناد معاشاتی مصارفاتی مکاتب وسایر موسسات تعلیمی.

مدیریت معاشات:
اجرای معاشات،امتیازات مرکزومکاتب شهرکابل ،حواله حقوق متقاعدین ، کرائیه ها تحسین وتقدیرنامه ها،تحسین وتقدیرنامه ها ، تطبیق تطبیق تشکیل سال جدید ریاست های مرکزی ومدیریت های مرکزی درمکاتب شهر کابل ونقل دفاتر سال 1384 به دفاتر سال 1385 .

مدیریت حوالجات :
کنترول وتطبیق حوالجات به احصائیه بصورت ماهوار ، اجرای معاشات و امتبازات معارف شهر کابل وحواله های مصارفاتی وتطبیق لوایح محاسباتی وارسال آ ن به ولایات.

مدیریت تحصیلی :
انتقال عایدات مالی ازمدارک اجرای شهادتنامه ها ، جوارکورسها ، کرایه دکاکین ،وسایر عواید به حساب دولت.

مدیریت عمومی دفتر داری:
ترتیب وثبت استحقاق های نقدی به فصول مربوطه و تطبیق آن به اسناد وزارت مالیه ، ترتیب راپورقاطیعه معارف ولایات وارسال آن به وزارت مالیه. ترتیب اسناد معاشات ، مصارفات ، ومجرائی ومعامله اسناد مذکوربه خرچ معتمدین.

مدیریت مصارفات :
اجرای سفرخرچ های داخلی ، خارجی ، قرارداد ها، خریداریها و  محسوبی اسناد آن و انتقال محصول مخابرات ، آب وبرق ، بحساب مربوطه.

مدیریت تصفیه :
تصفیه باقیات معتمدین و اشخاص ازسنوات ماضیه .

مدیریت تخصیصات :
ترتیب بودجه عادی ، تنظیم حسابات قطیعه ، صدورفورمهای ب 20 به ولایات.

مدیریت باقیات:
راپورقطیعه سالانه ولایات مرکز واحد های دومی به وزارت مالیه وتطبیق استاد محسوبی بوزارت مالیه.

مدیریت توحید راپور :
کنترول راپور مصارفاتی مرکز وواحد های دومی وانتقال پول باقیمانده وختم سال به دفتر م90.

مدیریت بخش معاش :
تصنیف فورمه های م41وم12 بیلانس وترتیب راپورهای ما هوار.
مدیریت فایلنگ :
ثبت اسناد معاشات ومصارفات مرکز ومعارف شهرکابل ، ارسال آن به وزارت مالیه ، حفظ اسناد معاشات ومصارفات درمخازن مربوطه .

مدیریت صندوق معلم :
توزیع قرضه برای معلمین ،رسیدگی ازجریان پول دورانی ، پلان تدابیری غرض تقویه بودجه صندوق معلم ، تنظیم استاد قرضه وتعقیب وصع طورماهوار.

مدیریت عمومی محاسبه جنسی
محروقات ، مفروشات ،ملبوسات وقرطاسیه باب .
مدیریت مفروشات :
ترتیب وتنظیم تمام شعبات مقامات ریاست ها ودفاتر وزارت .
مدیریت ملکیت ها :
تنظیم دفاتر جنسی ریاست ها ، تربیت مفروشات ولوازم شعبات وزارت.
مدیریت توزیع :
ثبت وتوزیع قرطاسیه باب مرکز وولایات مطابق چارت صرفیه ، ثبت و توزبع مواد سوخت زمستانی وکنترول اسناد آن .
مدیریت لیلام :
وارسی ازامورات اجناس قابل لیلام ، ترتیب وتنظیم دفتر داغمه جات .
مدیریت خدمات :
تهیه وتدارکات قرطاسیه مطبوع وغیرمطبوع ، قرارداد وسایط ترانسپورتی ، قرارداد محروقات تیل پترول ، دیزل ، میز وچوکی طلاب ، ترمیمات وتهیه مواد.
مدیریت تهیه :
فرمایشات قرطاسیه باب درمطیعه آزادی ، تهیه مواد مرکزوولایات.
مدیریت انتقالات :
تعیین اوراق ولوازم درسی قابل انتقال به ولایات ، صحافت کتب دفاترسوانح مرکزمعارف شهرکابل.
مدیریت خریداری :
تهیه وخریداری اجناس موردنیاز ، بررسی اسناد خریداری وتوظیف هئیات خریداری طبق هدایت مقامات.
مدیریت قرار داد ها :
قرارداد، کرائیه واجاره دهی ملکیت های وزارت ، کرائیه گیری تعمیرات جهت استفاده طلاب معارف شهرکابل ، ترمیم ماشین های تایب ، فوتوکاپی وکامپیتر های شعبات مرکز وواحد های دومی.
مدیریت ترانسپورت :
حفظ وفعال ساختن وسایط ، تنظیم وسایط قراردادی به منظور حمل ونقل مامورین.
مدیریت روغنیات :
اجرای حواله های روغنیات ، محاسبه ومجرائی آن دراخیرهربرج مطابق اصول حسابی .
مدیریت عراده جات :
توظیف عراده جات وکنترول خط السیر ، ترتیب ونتظیم استاد ، ثبت داغمه جات بدفترمربوطه.
مدیریت تخنیک :
ترمیم وسایط ، کنترول ورکشاپ ها ، توزیع پرزه جات برای وسایط وتهیه اسناد آن.

مدیریت اجرائیه :
کنترول حاضری ، راپورمعاشات ، ترتیب وتنظیم دوسیه ها ووارده وصادره.
مدیریت عمومی کوپراتیف معلمین:
تدارکات جنس ولوازم مورد ضرورت معلمین وکارکنان وزارت ازطریق مغازه ها و فروشات آن درمحلات مختلف شهرکابل.
مدیریت تهیه وتدارکات:
تهیه جنس از بازار ، ترتیب دوسیه های خریداری وتنظیم دفتر، ومراقبت ازدوسیه ها .
مدیریت فروشات :
تهیه راپورفروشات روزمره وجمع آوری پول آن.
مدیریت محاسبه جنسی :
ثبت اسناد حواله جات ، تنظیم امورمحاسبوی وکنترول تابلوی کوپراتیفی .
مدیریت محاسبه جنسی :
ثبت اسناد حواله ها واخذراپورفورم5.
مدیریت اداری:
کنترول حاضری پرسونل ، اکمال نیازمندی شعبات وگذارش دهی.
مدیریت عمومی مغازه مواد کوپونی :
تهیه وتدارک مواد کوپونی ازسلسله ریاست تصدی تامین احتیاجات عامه وزارت تجارت وتوزیع آن به کوپونداران مرکز وزارت.
مدیریت عمومی مغاره مواد کوپونی
تهیه وتدارکات مواد کوپونی ازسلسله ریاست تصدی تامین احتیاجات عامه وزارت تجارت وتوزیع آن به کوپونداران مرکز وزارت.
مدیریت عمومی صندوق معلم
اجرای قرضه برای معلمین مطابق لایحه ، تصفیه حسابات مقروضین ، ترتیب بیلانس ربعوار واریه آن به مرجع مربوطه.
تعقیب همواره حسابات قرضه معلمین ربعوار وسالانه.
مدیریت مالی وحسابی :
ترتیب وکنترول امورات قرضه و تکمیل اسناد.
ترتیب فورمه قرضه برای معلمین.
مدیریت عمومی کلوپ:
پذرائی مهمانان داخلی وخارجی ، ترتیب دعوتهای رسمی طبق هدایت مقام وزارت ، طبع وتوزیع غذا برای  کارکنان وزارت وکودکستان محل کار، تنظیم محافل ، تدویرکنفرانس ها ، سیمینار ها وورکشاپ های برگذارشده از طرف مقام وزارت.
مدیریت عمومی حفظ ومراقبت :
مراقبت ازنظافت تعمیرومحوطه وزارت ،حفاظت و وارسی ازسیستم کانالیزاسیون ، تشناب های تعمیر وزارت وملکیت های آن.
مریریت اجرائیه:
تنظیم دفتر حفظیه وابلاغ هدایات ، تدارکات قرطاسیه دفتر، رهنمائی پرسونل وخدمه ورعایت قوانین درعرصه کار.
مدیریت جنسی :
ترتیب دفاتر جنسی ، قید وجمع اجناس رسیده ، ترتیب فورمجات توزیع .
مدیریت فنی :
وارسی ازامور ترمیماتی دربخش گلکاری ، رنگمالی ، خیاطی ، شیشه بری وغیره.....
- وارسی ازامورآب رسانی وزارت ومکاتب شهر کابل .
- ترمیم میزچوکی والماری های دفاترمرکزی وزارت .
- ترمیم عوارض تعمیر وزارت وسایر تا سیسا ت تعلیمی شهر کابل .
- دوخت پرده های شعبات ،ودر صورت ضرورت برش وانداختن شیشه کلکین های دفاتروزارت .
- تمظیم فعالیت ومراقبت دستکاه مرکزگرمی وزارت .
- تمدید وترمیم تلیفون های شعبات مرکز وزارت ومکا تب شهرکابل .
مدیریت عمومی ارشیف:
- ارسال ومرسل مکا تیب روزمره شعبات مرکز وزارت به مراجع ذیریط .
-    ثبت مکا تیب واصله ذریعه پوسته و توزیع ان به شعبات مربوط .
-    ترتیب وتنظیم اوراق ودفاتر سنوات ماضیه به مخازن ارشیف .
مدیریت عمومی امداد خارجی :
-    جلب وجذ ب کمک های خارجی از طریق  مراجع داخلی وخارجی ، حفظ ونگهداری وتوزیع ان. فوقا لایحه وظایف ریا ست اداری ومالی ترتیب وتقدیم است.
-    
با احترام

تصویب جلسه ریاست عمومی اداری  و مالی
مالی (          )  خدمات (           )  محاسبه نقدی  (           ) محاسبه جنسی (           )  تحصیلی (         )
     دفترداری (          ) مصارفات (          ) تصفیه (           ) معاشات وحواله جات (          ) صندوق
معلم (          ) کلوپ  (           ) حفظ ومراقبت (           ) آرشیف (           ) امداد خارجی (           )
تحریرات (             )

رئیس عمومی اداری و مالی                                                  ملاحظه شد مقام محترم وزارت