معلومات تماس با وزارت معارف


 ۱ - داکتر عطاء الله واحدیار


 مشاور ارشد پالیسی و برنامه ها
 تیلیفون: 0752022751
 ایمیل: wahidyar@gmail.com
 ---

 ۲ - محبوب الله صدیقی


 مشاور ارشد در امور پارلمانی
 تیلیفون: 0787886423
 ایمیل: m.siddiqi@moe.gov.af