نظر خواهی درمورد پالیسی ها و اسناد تقنینی معارف

نظرخواهی عامه در مورد مقررۀ جواز چاپ کتب درسی معارف به متشبثين خصوصی.

مطابق حکم مادۀ هشتم قانون معارف شورای علمی معارف وظيفۀ طرح، تدوين و انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی معارف را بر عهده دارد، به همين منظور در نظر است کار انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی  در مشورۀ کامل با منسوبين معارف، مستفيدين و ساير ذيدخل ها انجام شود.

بناءً به سلسلۀ اسناد تقنينی قبلی اينک مسودۀ مقررۀ اعطای جواز چاپ کتب درسی معارف به متشبثين خصوصی به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای يک ماه از تاريخ 26-6-1397 الی 26-7-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نطری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس دارالانشای شورای علمی (ace@moe.gov.af ) ارسال نموده ممنون سازيد.

پوش

فهرست مندرجات

مقرره جواز چاپ کتب درسی معارف

 

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ روش املای زبان دری

مسودۀ روش املای زبان دری و پشتو که از طرف ریاست انکشاف نصاب تعلیمی با همکاری ادارات ذی­دخل از منابع مختلف ترتیب گردیده است، به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای يک ماه از تاريخ 3-7-1397 الی 3-8-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آن­را بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af  به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

روشِ املای زبان دری

 

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ جدید چوکات نصاب تعلیمات عمومی معارف

مسودۀ جدید چوکات نصاب تعلیمات عمومی که در جلسه ­های متعدد ریاست انکشاف نصاب تعلیمی و رهبری وزارت  در همکاری با ریاست­ های ذی­دخل و همکاران انکشافی ترتیب گردیده است، به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 9-7-1397 الی 9-8-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

مسوده چوکات نصاب تعلیمات عمومی

 

 

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ مقرره تغییر و تبدیلی مدیران و آمران مکاتب 

بناءً به سلسلۀ اسناد تقنينی قبلی اينک مسودۀ مقررۀ تغییر وتبدیلی مدیران و آمران مکاتب به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای ۱۵ روز از تاريخ 21-7-1397 الی 5-8-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نطری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس دارالانشای شورای علمی (ace@moe.gov.af ) ارسال نموده ممنون سازيد.

پوش

مقررۀ تغيير و تبديلی مديران و آمران مکاتب