نظر خواهی درمورد پالیسی ها و اسناد تقنینی معارف

مطابق حکم مادۀ هشتم قانون معارف شورای علمی معارف وظيفۀ طرح، تدوين و انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی معارف را بر عهده دارد، به همين منظور در نظر است کار انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی  در مشورۀ کامل با منسوبين معارف، مستفيدين و ساير ذيدخل ها انجام شود.

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ چارچوب قابلیت­های زندگی

مسودۀ چارچوب قابلیت­های زندگی از طرف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 5-9-1397 الی 5-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

چارچوب قابلیت های زندگی

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی و رهنما برای مؤلفان و معلمان به زبان دری و پشتو

 

مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی و رهنما برای مؤلفان و معلمان که به زبان دری و پشتو از طرف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی تهیه و ترتیب گردیده است، به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 4-9-1397 الی 4-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

 

مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی و رهنما برای مؤلفان معلمان

 

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی مذهب جعفری و رهنما برای مؤلفان و معلمان

 

مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی مذهب جعفری و رهنما برای مؤلفان و معلمان از طرف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 12-9-1397 الی 12-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

نصاب و مفردات علوم دینی مذهب جعفری و رهنما برای مؤلفان و معلمان