نظر خواهی درمورد پالیسی ها و اسناد تقنینی معارف

مطابق حکم مادۀ هشتم قانون معارف شورای علمی معارف وظيفۀ طرح، تدوين و انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی معارف را بر عهده دارد، به همين منظور در نظر است کار انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی  در مشورۀ کامل با منسوبين معارف، مستفيدين و ساير ذيدخل ها انجام شود.

يکی از جملۀ اسناد تقنينی بسيار مهم وزارت معارف مقرره مؤسسات تعليمی خصوصی است که مطابق آن مکاتب خصوصی فعاليت می نمايد، اين مقرره در سال 1385 وضع و در سال 1389 تعديل شده است و مقررۀ مذکور بار ديگر تحت تعديل قرار دارد، مسودۀ ابتدايی تعديل آن آماده گريده است و در پيرامون آن در جلسات متعدد بحث ها و با جوانب ذيدخل مشوره صورت گرفته است اينک مسودۀ مذکور به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت سه هفته از تاريخ 9/3/1397 الی 1/4/1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نطری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس دارالانشای شورای علمی (ace@moe.gov.af ) ارسال نموده ممنون سازيد.

پوش

فهرست مندرجات

مقررۀ 

 

خلص سند اصلاحات وزارت معارف غرض نظر خواهی عامه در ویب سایت گذاشته شد از تمام منسوبین معارف و اشخاص ذیعلاقه خواهش مندیم که نظریات خویش را در مورد سند مذکور از 20/3/1397 الی 20/4/1397 به طوری کتبی و یا از طریق ایمیل ادرس  ace@moe.gov.af در دسترس دارالانشا شورای علمی قرار داده ممنون سازید       

خلص سند اصلاحات وزارت معارف