تماس با ما

محمد فاروق احمدی
هماهنگ کننده مشارکت جهانی برای تعلیم
تیلفون:  729818918 (0) 0093
 
امین الله صحرایی
مسوول اطلاعات و ارتباطات
ایمیل: sahrai.amin@yahoo.com
تیلفون: 744362999 (0) 0093