داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری 18 باب لابراتوار (کیمیا، فزیک، بیولوژی) و ملحقات و ضمایم آن ضرورت ریاست مرکز ساینس، معینیت تعلیمات عمومی، وزارت معارف
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 18 باب لابراتوار (کیمیا، فزیک، بیولوژی) و ملحقات و ضمایم آن ضرورت ریاست مرکز ساینس، معینیت تعلیمات عمومی، وزارت معارف از بابت سال 1397، اشتراک نموده و نقل...
Sep 16, 2018 Oct 06, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول243.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب لیسه نسوان غور مربوط ولسوالی ساغر ولایت غور
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول243.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب لیسه نسوان غور مربوط ولسوالی...
Sep 16, 2018 Oct 08, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تعداد 1400 پایه خیمه و تعداد 2725 تخته فرش ضرورت معینیت تعلیمات عمومی، وزارت معارف
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری تعداد 1400 پایه خیمه و تعداد 2725 تخته فرش ضرورت معینیت تعلیمات عمومی، وزارت معارف، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت...
Sep 11, 2018 Sep 23, 2018
اعلان داوطلبی اعمار دیوار احاطه با ملحقات آن، به طول 278.5 متر معه دروازه، برای مکتب لیسه قلعه ملکه ها مربوط ولسوالی زنده جان ولایت هرات
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار دیوار احاطه با ملحقات آن، به طول 278.5 متر معه دروازه، برای مکتب لیسه قلعه ملکه ها مربوط ولسوالی زنده جان ولایت هرات اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در...
Sep 08, 2018 Oct 02, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه به طول 434.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی ، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب نسوان شهرک مامورین مربوط ولسوالی شرنه ولایت پکتیکا
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه به طول 434.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی ، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب نسوان شهرک مامورین مربوط...
Sep 08, 2018 Oct 02, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 296.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب دلاور مربوط ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 296.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب دلاور مربوط ولسوالی خواجه...
Sep 08, 2018 Oct 03, 2018
داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 354.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای مکتب شاه کابل مربوط ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 354.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای مکتب شاه کابل مربوط ولسوالی نرخ...
Sep 04, 2018 Sep 29, 2018
داوطلبی عمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 354.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 40 متر و کثافت دانی برای مکتب غوغه مربوط ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیاعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 354.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 40 متر و کثافت دانی برای مکتب غوغه مربوط ولسوالی جاغوری...
Sep 04, 2018 Sep 29, 2018
داوطلبی اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه به طول 494.5 متر مع دروازه، 6 غرفه مبرز وطنی و کثافت دانی برای مکتب امام ابو حنیفه مربوط ولسوالی کلدار ولایت بلخ
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه به طول 494.5 متر مع دروازه، 6 غرفه مبرز وطنی و کثافت دانی برای مکتب امام ابو حنیفه مربوط ولسوالی کلدار ولایت بلخ اشتراک نموده...
Sep 04, 2018 Sep 25, 2018
داوطلبی اعمار تعمیر 8 صنفی با ملحقات آن، ذخیره آب، 5 غرفه مبرز و کثافت دانی برای مکتب نسوان چکاب براتی مربوط ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 8 صنفی با ملحقات آن، ذخیره آب، 5 غرفه مبرز و کثافت دانی برای مکتب نسوان چکاب براتی مربوط ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را...
Sep 04, 2018 Sep 25, 2018
صفحه 1 از 46