داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی دو پروژه در ولایت پکتیا
شماره داوطلبی: بخش اول: MOE/W-136/97 بخش دوم: MOE/W-135/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر مکاتب در ولایت پکتیا شامل دو بخش ذیل می باشد بخش اول: اعمار تعمیر 12+2 صنفی ، دیوار احاطه...
Nov 19, 2018 Nov 24, 2018
تمدید اعلان تدارکاتی پروژه اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 296.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب دلاور مربوط ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-281/96 تمدید اعلان قبلاً توسط روز نامه هیواد به تاریخ 12/08/1397 اعلان تدارکاتی پروژه اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 296.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60...
Nov 19, 2018 Nov 28, 2018
تمدید اعلان سه پروژه ولایت لوگر
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: بخش اول: MOE/W-315/96، بخش دوم: MOE/W-316/96، بخش سوم: MOE/W-317/96 تمدید اعلان قبلاً توسط روز نامه هیواد به تاریخ 12/08/1397 اعلان تدارکاتی پروژه اعمار تعمیر مکاتب در ولایت لوگر شامل سه بخش بخش اول:...
Nov 19, 2018 Nov 28, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر دسکتاپ، 10 پایه پرنتر و 10 پایه ذخیره برق ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت معارف
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-083/97 وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر دسکتاپ، 10 پایه پرنتر و 10 پایه ذخیره برق ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت...
Nov 19, 2018 Dec 05, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و خریداری تعدا د(900) پایه خیمه و تعداد (2500) تخته فرش پلاستیکی مورد ضرورت معینیت تعلیمات عمومی وزارت معارف
بدین وسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت معارف در نظر دارد تا پروژه تهیه و خریداری تعدا د(900) پایه خیمه و تعداد (2500) تخته فرش پلاستیکی مورد ضرورت معینیت تعلیمات عمومی وزارت معارف ازبابت سال...
Nov 18, 2018 Nov 24, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و چاپ 1.9 میلیون جلد کتب درسی تعلیمات اسلامی شامل 11 لات ضرورت معینیت وزارت معارف
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ وزارت معارف} در نظر دارد، قرارداد{ پروژه تهیه و چاپ 1.9 میلیون جلد کتب درسی تعلیمات اسلامی شامل 11 لات ضرورت معینیت وزارت معارف} دارای شماره...
Nov 17, 2018 Nov 24, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 214.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب خرنایک مربوط ولسوالی گیتی ولایت دایکندی
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-085/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 214.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و...
Nov 17, 2018 Dec 08, 2018
اعلان داوطلبی تهیه و خریداری چهار قلم اجناس از قبیل پرنتر، UPS، رنگ ماشین فوتوکاپی و پروجکتور ضرورت ریاست نتایج و شهادت نامه ها
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-113/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری چهار قلم اجناس از قبیل پرنتر، UPS، رنگ ماشین فوتوکاپی و پروجکتور ضرورت ریاست نتایج و شهادت نامه ها اشتراک نموده و نقل...
Nov 13, 2018 Dec 04, 2018
اعلان داوطلبی دو پروژه ریاست عمومی تربیه معلم شهر کابل شامل دو بخش
شماره داوطلبی: بخش اول: MOE/W-146/97، بخش دوم: MOE/W-010/96 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی دو پروژه ریاست عمومی تربیه معلم شهر کابل شامل دو بخش ذیل می باشد بخش اول: تجهیز 2 اطاق با الماری برای...
Nov 06, 2018 Nov 25, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 296.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب دلاور مربوط ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار
شماره داوطلبی: MOE/W-281/96 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 296.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای...
Nov 05, 2018 Nov 20, 2018
صفحه 1 از 48