تهیه وچاپ تعداد 30311 جلد کتب درسی به زبان های دری وپشتو ضرورت معینیت سواد آموزی وزارت معارف, کابل, افغانستان.

تاریخ نشر: Sep 27, 2017

تاريخ خاتمه: Oct 22, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: