پروژه تهیه و چاپ 1.9 میلیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل (11) لات ضرورت معینیت تعلیمات اسلامی

تاریخ نشر: Jun 03, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 08, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره تدارکات ملی NPA به نماینده گی از {وزارت محترم معارف} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {پروژه تهیه و چاپ 1.9 میلیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل (11) لات ضرورت معینیت تعلیمات اسلامی دارای نمبرتشخیصیهNPA/MOE/97/G-2055/NCB} اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت {www.npa.gov.af} و یا ذریعه فلشمیموری از {ریاست تسهیلات تدارکاتی- اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر روز {یک شنبه} تاریخ {17 سرطان 1397} به {ریاست تسهیلات تدارکاتی- اداره تدارکات ملی} واقع {ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، تعمیر جیودوزی- کارتوگرافی منزل اول کابل- افغانستان } ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.