تهیه و خریداری قرطاسیه باب غیر مطبوع ضرورت شعبات مرکز و مکاتب معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکي

تاریخ نشر: Jun 12, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و خریداری قرطاسیه باب غیر مطبوع ضرورت شعبات مرکز و مکاتب معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکي ). اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:30 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 09/04/1397 به آدرس ذیل ارایه نماید. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 160،000 یکصد شصت هزار افغانی بوده، و جلسه آفرگشای بروز شنبه مورخ 09/04/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

 

آدرس مندرجه فوق:

وزارت معارف، ریاست تدارکات، مدیریت تدارکات اجناس منزل سوم، دهلیز (د)

واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان