اعمار تعمیر ۱۶ صنفی, دیواراحاطه معه دروازه, مبرز, چاه آب آشامیدنی وکثافت دانی برای مکتب ضیاالحق شهید مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

تاریخ نشر: Jul 10, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت برای داوطلبی باز داخلی: MOE/W-105/97

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 16 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 225.45 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثاقت دانی برای مکتب ضیاءالحق شهید مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز یکشنبه مورخ 14 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از طهر به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 485000 چهار صد و هشتاد و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز یکشنبه مورخ 14 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از طهر در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.