اعلان داوطلبی پروژه های ساختمانی کابل شامل 3 حصه مربوط وزارت معارف

تاریخ نشر: Jul 10, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 08, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت برای داوطلبی باز داخلی:

بخش اول:MOE/W-104/97/01، بخش دوم: MOE/W-101/97/02،بخش سوم: MOE/W-100 /97/03

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر مکاتب در ولایت کابل که شامل سه بخش می باشد بخش اول: اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 160 متر و کثافت دانی برای مکتب نسوان سیدالشهدا مربوط ناحیه 13 شهر کابل.بخش دوم: اعمار تعمیر12+2 صنفی با ملحقات آن، 10 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 140 متر و کثافت دانی برای مکتب عبدالقهار عاصی مربوط ناحیه 15 شهر کابل.بخش سوم: اعمار تعمیر 14+2 صنفی با ملحقات آن، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 160 متر و کثافت دانی برای مکتب ربانی عطیش مربوط ولسوالی پغمان ولایت کابل.) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز چهار شنبه مؤرخ 17 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر برای هر بخش بصورت تضمین بانکی برای بخش اول: مبلغ ( 470000 چهار صدو هفتاد هزار افغانی )،برای بخش دوم: مبلغ ( 520000 پنجصد و بیست هزار افغانی )،.برای بخش سوم: مبلغ ( 480000 چهار صد و هشتاد هزار افغانی ) می باشد. و جلسه آفر گشائی به روز چهار شنبه مؤرخ 17 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر  در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.