اعلان داوطلبی پروژه های ساختمانی هرات شامل 2 حصه مربوط وزارت معارف

تاریخ نشر: Jul 10, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 13, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ددعوت برای داوطلبی باز داخلی:

بخش اول: MOE/W-113/97/01 بخش دوم: MOE/W-116/97/02

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار مکاتب در ولایت هرات شامل دو بخش می باشد:

بخش اول: اعمار تعمیر 6+2 صنفی با ملحقات آن، و کثافت دانی برای مکتب قلعه حبیبی  مربوط ولسوالی انجیل  ولایت هرات .

بخش دوم: اعمار دیوار احاطه بطول 207.8 متر مع دروازه برای مکتب حضرت علی مربوط ولسوالی غوریان  ولایت هرات، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز  دو شنبه مؤرخ 22 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر  به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ها ذیل می باشد: برای بخش اول: مبلغ 270000 ،  دو صد و هفتاد هزار افغانی ، برای بخش دوم: مبلغ 30000،  سی  هزار افغانی می باشد. و جلسه آفر گشائی به روز  دو شنبه مؤرخ 22 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر  در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.