اعلان داوطلبی پروژه های ساختمانی غزنی شامل 3 حصه مربوط وزارت معارف

تاریخ نشر: Jul 10, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 04, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت برای داوطلبی باز داخلی:

بخش اول: MOE/W-097/97/01 بخش دوم: MOE/W-096/97/02 بخش سوم: MOE/W-095/97/03

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سه باب مکتب در ولایت غزنی شامل سه بخش ذیل می باشد:

بخش اول: اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 354.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 40 متر و کثافت دانی برای مکتب غوغه مربوط ولسوالی جاغوری ولایت غزنی.بخش دوم: اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 424.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 40 متر و کثافت دانی برای مکتب سلطان محمود مربوط ولسوالی قره باغ ولایت غزنی. بخش سوم: اعمار تعمیر 14+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 817.5 متر مع دروازه، 5 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای مکتب انستیتوت اداره و حساب داری مربوط مرکز ولایت غزنی، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز شنبه مؤرخ 13 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر  به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ها ذیل می باشد: برای بخش اول: مبلغ 530000 ،  پنجصد و سی هزار افغانی ضمانت بانکی ، برای بخش دوم: مبلغ 550000 پنجصد و پنجاه هزار افغانی ضمانت بانکی، برای بخش سوم: مبلغ 550000 پنجصد و پنجاه هزار افغانی ضمانت بانکی می باشد.

بوده و جلسه آفر گشائی به روز شنبه مؤرخ 13 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر  در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.