تهیه و خریداری یک پایه ماشین چاپ دیجیتل چلینجر سایز320 همراه با نصب و مونتاژ و ملحقات آن ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی، معینیت تعلیمات عمومی

تاریخ نشر: Jul 11, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 30, 2018

سند داوطلبی: Download Document



محتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی:  MOE/G-092/97

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری یک پایه ماشین چاپ دیجیتل چلینجر سایز320 همراه با نصب و مونتاژ و ملحقات آن ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی، معینیت تعلیمات عمومی. اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ08 /05/1397 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  100000 یک صد هزار بوده و جلسه آفرگشایی بروز دوشنبه مورخ 08/05/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

وزارت معارف، ریاست تدارکات، مدیریت تدارکات اجناس منزل سوم، دهلیز (د)
واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان.