اعلان داوطلبی تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر دسکتاپ، 10 پایه پرنتر و 10 پایه ذخیره برق ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت معارف،

تاریخ نشر: Sep 29, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر دسکتاپ، 10 پایه پرنتر و 10 پایه ذخیره برق ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت معارف، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ 24 /07/1397 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  30,000 سی  هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه مورخ 24/07/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

وزارت معارف، ریاست تدارکات، مدیریت تدارکات اجناس منزل سوم، دهلیز (د)
واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان.