اعلان داوطلبی تهیه و خریداری به مقدار 120,000لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات

تاریخ نشر: Oct 03, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی:  MOE/G-047/97

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری به مقدار  120,000لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات ، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ 30 /07/1397 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی 145,000یک صد وچهل و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دوشنبه مورخ 30/07/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

وزارت معارف، ریاست تدارکات، مدیریت تدارکات اجناس منزل سوم، دهلیز (د)
واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان.