اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 4 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول274.5 متر مع دروازه، 8 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مدرسه قاسمیه مربوط ولسوالی چمتال ولایت بلخ

تاریخ نشر: Oct 09, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 27, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه اعمار تعمیر 4 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول274.5 متر مع دروازه، 8 غرفه مبرز وطنی، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مدرسه قاسمیه  مربوط ولسوالی چمتال ولایت بلخ، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز شبنه مؤرخ 5 عقرب 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 270,000، دو صد هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز شبنه مؤرخ 5 عقرب 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.