د افغانستان د پوهنې وزارت د مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه