د افغانستان د پوهنې وزارت د مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه - دپوھنی وزارت

د افغانستان د پوهنې وزارت د مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه